tô sáng cú pháp trong các khối nguồn


15

Tôi nghĩ rằng chế độ org đã làm nổi bật các khối nguồn với chế độ có liên quan. Ví dụ:

#+BEGIN_SRC clojure
(defn plus [a b]
  (+ a b))
#+END_SRC

Điều này sẽ hiển thị với cú pháp tô sáng mà người ta mong đợi nếu trong bộ đệm Clojure.

Vì một số lý do, thiết lập của tôi chỉ hiển thị ví dụ trên trong một màu xám đơn sắc.

Câu trả lời:


16

Chế độ Org phông chữ các khối này nếu bạn bật cài đặt tương ứng. Thử:

(setq org-src-fontify-natively t)

Cảm ơn. Tôi phải mất cài đặt này khi chuyển máy.
Alex Baranosky

không làm việc cho tôi
avp

Hãy mở một câu hỏi mới cho vấn đề cụ thể của bạn.
wasamasa
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.