magit đổ lỗi: có một tương đương cho tập tin cho tôi xem tập tin trước khi cam kết này từ VC không?


16

Chế độ đổ lỗi của VC có một aphím nóng tiện lợi "hiển thị cho tôi đổ lỗi cho tệp trước khi cam kết tôi đang chỉ".

Có một tương đương trong pháp sư?

Câu trả lời:


22

Vâng, chỉ cần gọi magit-blamelại. Bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụng b b. Để di chuyển trở lại theo hướng khác sử dụng q.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.