Làm cách nào để mở rộng tên bộ đệm helm trong `helm-buffers-list`?


18

Một trong những điều tôi cảm thấy khó chịu emacs-helmlà kích thước của cột hiển thị tên bộ đệm helm-buffers-list. Tôi đã tìm kiếm tài liệu và không thể tìm thấy cách tùy chỉnh độ rộng của cột này.

Điều này thậm chí có thể?


Câu trả lời:


21

Bạn nên tùy chỉnh helm-buffer-max-lengththeo một số thích hợp. Mặc định tôi tin là 20. Nếu được đặt thành nil, helm sẽ sử dụng tên bộ đệm dài nhất. Bạn có thể truy cập các thiết lập tùy chỉnh bằng cách M-x customize-variable helm-buffer-max-length.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.