Làm thế nào để xem và chỉnh sửa tập tin pdf trong emacs?


18

Tôi nghe nói rằng chúng ta có thể xem các tập tin pdf trong emacs. Được thực hiện bằng cách chuyển đổi tập tin pdf thành văn bản thuần đầu tiên?

Chúng tôi có thể xem các tập tin pdf ở mức đầy đủ trong emacs không?

chúng ta có thể chỉnh sửa tập tin pdf trong emacs không?

Cảm ơn.

Câu trả lời:16

Kể từ Emacs 23, bạn có thể xem các tệp PDF dưới dạng hình ảnh chỉ bằng cách mở chúng như các tệp bình thường miễn là bạn có Emacs chạy trong X chứ không phải là thiết bị đầu cuối. Bạn cũng có thể xem và chỉnh sửa PDF trực tiếp, nó sẽ hiển thị nội dung của tệp nhị phân dưới dạng văn bản (có nhiều ký tự không thể in được!). Bạn có thể chỉnh sửa văn bản này trực tiếp, nhưng trừ khi bạn có thể mã hóa và giải mã các tệp PDF trong đầu, nó sẽ không hữu ích.

Bạn có thể chuyển đổi giữa hai chế độ xem với C-c C-c.

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Các tập tin giống nhau như một bản xem trước hình ảnh và như văn bản. Tôi nên học cách dán nhãn cho trục của mình;).

Chế độ văn bản không phải là rất hữu ích cho các file PDF, nhưng nó cũng hoạt động trên một số định dạng con người có thể đọc được như .ps.svg, đó là hữu ích để chỉnh sửa các tập tin tại chỗ.


(1) Emacs có thể hiển thị dấu trang của tệp pdf, như trong evince không? Tôi không tìm thấy nó có thể. (2) Bạn có hai bộ đệm cho hai cửa sổ không? Tôi luôn có thể hiển thị mã hoặc pdf trong cả hai cửa sổ.
Tim

@Tim: Tôi không biết về bookmark. Tôi có cùng một tệp trong cả hai bộ đệm, nhưng điều đó dường như khó tái tạo; nó chỉ xuất hiện khi tôi chia đôi màn hình (tức là C-x 3). Nếu tôi sử dụng C-c C-c, hai cửa sổ trở nên giống nhau và tôi không thể quay lại để xem cả hai cùng một lúc.
Tikhon Jelvis

chúng ta chỉ có thể chỉnh sửa tập tin pdf bằng cách chỉnh sửa trực tiếp mã của họ? Chúng tôi có thể chỉnh sửa các tệp pdf theo cách WYSIWYG trong emacs không?
Tim

@Tim: Không xa như tôi biết. Cho rằng định dạng PDF khủng khiếp như thế nào, đừng mong đợi nó sớm. Nhưng nó rất hữu ích nếu bạn đang tạo PDF từ LaTeX hoặc một cái gì đó, cũng như để làm việc với các định dạng khác mà tôi đã đề cập.
Tikhon Jelvis

1
Điều này chỉ hoạt động kể từ khi emacs 23.
rlazo
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.