Cách sử dụng đối số 'tương tác' khi gọi lệnh từ mã


12

Tôi có một lệnh được gọi testđơn giản là lấy một đầu vào từ người dùng và lặp lại nó:

(defun test (input)
  (interactive "MInput: ")
  (message "%s" input))

Tôi muốn viết một chức năng khác mà sẽ gọi nó. Lỗi sau:

(defun test-forward ()
  (interactive)
  (test))

với lỗi này

test-forward: Wrong number of arguments: (lambda (input) (interactive "MInput: ") (message "%s" input)), 0

Điều này có ý nghĩa, vì testcó một đầu vào. Làm test's input &optionalchỉ đơn giản là làm cho test-forwardlợi nhuận nilmà không làm bất cứ điều gì. Cách đúng đắn để làm điều này là gì?

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.