Tạo đầu ra trong một ngôn ngữ khác với chế độ org


14

Đưa ra những điều sau đây nhằm tạo mã C ++:

#+BEGIN_SRC python :exports both :results output code
print "struct Whatever{};"
#+END_SRC

Kết quả được chèn như sau:

#+RESULTS:
#+BEGIN_SRC python
struct Whatever{};
#+END_SRC

Mà rõ ràng không được định dạng là C ++. Làm thế nào tôi có thể có được nó để org tạo ra như sau:

#+RESULTS:
#+BEGIN_SRC c++
struct Whatever{};
#+END_SRC

Cảm ơn

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.