Tôi có thể kiểm tra một cam kết nhất định từ chế độ xem nhật ký của pháp sư không?


53

Tôi đang khám phá lịch sử kho lưu trữ git bằng cách sử dụng chế độ xem nhật ký của magit l l. Tôi có thể kiểm tra một cam kết nhất định từ đó mà không cần đến thiết bị đầu cuối không?

Câu trả lời:


67

Với điểm trên cam kết mong muốn, nhấn b bđể kiểm tra và chấp nhận tham chiếu mặc định, sẽ trông giống như vậy master~3.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.