Câu hỏi được gắn thẻ «unix»


3
Windows tương đương với con mèo lệnh Unix là gì?
Tôi muốn làm chính xác những gì unix "cat" làm, nhưng trên PC của tôi. Có một lệnh tương đương đơn giản cho dòng lệnh Windows? Cụ thể tôi muốn tạo một tệp từ tất cả các tệp thuộc loại đã cho trong một thư mục Trong Unix: cat *fna ...
203 windows  unix  cat 

9
Bạn sẽ nhận được bao xa với lệnh 'rm -rf /'?
Tôi thường tự hỏi hệ thống sẽ thực sự đi được bao xa nếu bạn chạy rm -rf /. Tôi nghi ngờ HĐH sẽ có thể tự xóa (?) Câu hỏi thưởng : Sau khi lệnh đã được thực thi, sẽ rmtự xóa? Cập nhật: Tôi đã thử nghiệm điều ...
200 unix  filesystems  rm 

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.