Câu hỏi được gắn thẻ «spiking-networks»

7
Nếu các giá trị kỹ thuật số chỉ là ước tính, tại sao không trở lại tương tự cho AI?
Động lực đằng sau sự chuyển đổi từ thế kỷ XX từ mạch tương tự sang kỹ thuật số được thúc đẩy bởi mong muốn có độ chính xác cao hơn và tiếng ồn thấp hơn. Bây giờ chúng tôi đang phát triển phần mềm trong đó kết quả là …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.