Tôi có thể tìm thấy một so sánh tốt về ROM tùy chỉnh có sẵn ở đâu?


12

Tôi đang tìm kiếm một so sánh tốt về các tính năng và chất lượng của ROM tùy chỉnh. Tôi muốn một so sánh được tích cực duy trì.

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.