Nơi tốt nhất để báo cáo lỗi với ứng dụng GMail?


15

Tôi muốn báo cáo lỗi / RFE với ứng dụng GMail chính thức, nhưng tôi thấy khó tìm được nơi thích hợp để làm điều này - tất cả các diễn đàn / nhóm thảo luận mà tôi thấy cho đến nay dường như là moribund (ví dụ không nhiều hoạt động từ năm 2008).

Địa điểm được đề xuất là gì?

Câu trả lời:2

Cơ sở dữ liệu vấn đề chính thức cho các lỗi / tính năng / vv. của hệ điều hành Android có thể được tìm thấy ở đây .


Hmm, tôi đã tìm thấy ai đó đã báo cáo sự cố mà tôi đã tìm thấy, nhưng ai đó nói rằng đó là địa điểm sai: code.google.com/p/android/issues/detail?id=12373
từ đó,

4
Theo nhận xét trong luồng, Ứng dụng GMail không phải là một phần của dự án HĐH Android.
từ đó đến
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.