Làm thế nào tôi có thể hoàn thành từ với bàn phím vật lý?


12

Có ứng dụng hoặc phương pháp nào cung cấp hoàn thành từ khi sử dụng bàn phím vật lý không?


Không ai đưa ra câu trả lời, nhưng tôi nghĩ rằng câu hỏi của bạn có thể là phiên bản tốt hơn của câu hỏi này: "Ứng dụng kiểm tra chính tả hoặc cài đặt trong khi sử dụng bàn phím thả xuống" android.stackexchange.com/questions/2254/ Thẻ
GAThrawn

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.