Làm cách nào để tắt NFC?


8

Nexus S của tôi thông báo cho tôi khi nó gần với vé mùa Oyster của tôi. Nó nói Thẻ mới được thu thập. Loại thẻ không xác định.

Tôi có thể dừng nó làm điều này.

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.