Câu hỏi được gắn thẻ «mac-address»


2
Thay đổi địa chỉ MAC Android bằng liên kết ip?
Tôi đang cố gắng thay đổi địa chỉ MAC trên thiết bị chạy Android. Nó đã được root và một dòng lệnh được cài đặt ("ConnectBot"); Tôi đã tìm kiếm trên Google các phương pháp thay đổi địa chỉ MAC trên đó và tôi đã tìm thấy một cái gì …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.