Có cách nào để mở Mail.App từ QuickMailer không?


1

Có cách nào để mở Mail.App từ QuickMailer không?

Dock của tôi tự động ẩn để có thêm không gian màn hình.

Câu trả lời:


1

Điều đó thực sự khá dễ dàng, bạn chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng trong Menubar.

Biểu tượng thanh thực đơn QuickMailer

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.