Làm cách nào để tạo chứng chỉ máy chủ SSL tự ký trên OS X 10.7 cho máy chủ quản lý RAID HighPoint?


0

Khi có nhiều máy Mac chạy bộ điều khiển RocketRaid Highpoint và phần mềm Quản lý RAID HPT Web v1.68 , kết quả là có nhiều bản sao của /usr/share/hpt/hptsvr.pemchứng chỉ máy chủ ssl tự ký giống hệt nhau .

$ openssl x509 -text -in /usr/share/hpt/hptsvr.pem -issuer
Certificate:
  Data:
    Version: 3 (0x2)
    Serial Number: 0 (0x0)
    Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
    Issuer: C=US, ST=California, L=Fremont, O=HighPoint Technologies, Inc., OU=HPT, CN=127.0.0.1, CN=localhost, CN=mac.local, CN=127.0.0.1
    Validity
      Not Before: Sep 5 17:38:59 2011 GMT
      Not After : Sep 2 17:38:59 2021 GMT
    Subject: C=US, ST=California, L=Fremont, O=HighPoint Technologies, Inc., OU=HPT, CN=127.0.0.1, CN=localhost, CN=mac.local, CN=127.0.0.1
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
      RSA Public Key: (512 bit)
        Modulus (512 bit):
          00:bc:cf:96:35:88:80:5c:06:df:bb:c6:13:5e:36:
          e4:a6:73:76:fa:83:e1:31:4f:65:53:bb:67:d6:39:
          89:82:a5:1e:fe:db:07:9e:71:8c:19:80:f4:9d:67:
          9f:9a:2f:2e:ab:e8:32:72:47:81:6a:20:56:7a:d4:
          60:e0:f6:29:b9
        Exponent: 65537 (0x10001)
    X509v3 extensions:
      Netscape Cert Type:
        SSL Server
      Netscape Comment:
        HighPoint Technologies, Inc.
      Netscape SSL Server Name:
        mac.local
      Netscape SSL Server Name:
        127.0.0.1
      Netscape SSL Server Name:
        127.0.0.1
      Netscape SSL Server Name:
        localhost
  Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
    35:20:88:6a:71:81:7d:fe:8c:09:bb:56:9c:66:42:ce:fd:e2:
    9a:d0:3d:fb:e6:a3:0f:63:ae:1f:99:5d:ea:29:95:cb:95:f3:
    6a:15:86:33:a8:33:93:da:18:76:e9:ed:d3:18:cc:3b:d9:72:
    06:cc:dd:b0:b7:f1:a4:2e:ac:ca
issuer= /C=US/ST=California/L=Fremont/O=HighPoint Technologies, Inc./OU=HPT/CN=127.0.0.1/CN=localhost/CN=mac.local/CN=127.0.0.1

Kết quả là các phiên bản Firefox mới hơn - như v30 - chỉ có thể mở phiên bản đầu tiên của chứng chỉ tự ký như vậy và truy cập vào mỗi bản sao khác - chạy trên một tên máy chủ khác - bị chặn với thông báo này: sec_error_Vuse_issuer_and_serial .

Trợ lý Chứng chỉ Apple /System/Library/CoreServices/Certificate Assistant.appkhông thể tạo chứng chỉ chính xác cho máy chủ web Highpoint SSL.

Thử nghiệm đầu tiên của tôi là sử dụng ứng dụng "Chứng chỉ trợ lý" của Apple. Tuy nhiên, chứng chỉ tự ký được tạo không hoạt động (không có kết nối https trong vòng 30 giây). Khi so sánh chứng chỉ Highpoint với chứng chỉ do Apple tạo ra, sự khác biệt là "Thuật toán chữ ký: sha256WithRSAEncryption" và " X509v3 Subject Alternative Name" (Apple), so với "Thuật toán chữ ký: md5WithRSAEncryption" (Điểm cao) và các phần mở rộng Netscape không dùng nữa như " Netscape Cert Type: SSL Server", " Netscape Comment: HighPoint Technologies, Inc." và hai lần " Netscape SSL Server Name: 127.0.0.1" và " Netscape SSL Server Name: localhost" và " Netscape SSL Server Name: mac.local" (Điểm cao).

Làm cách nào để tạo chứng chỉ tự ký duy nhất thay thế .pem mặc định của Highpoint trên Mac OS X 10.7 (Lion) tốt nhất trên dòng lệnh?

Câu trả lời:


1

Khi đã tạo chồng lấp hoặc sử dụng lại tên máy chủ / địa chỉ ip, dẫn đến sec_error_reused_issuer_and_seriallỗi, hãy xóa chứng chỉ tích hợp bằng thiết bị đầu cuối:

$ sudo rm -v /usr/share/hpt/hptsvr.pem

Và khởi động lại raidman-httpsddaemon bằng lệnh này:

$ sudo systemStarter restart raidman

Một .pemtệp mới dựa trên tên máy chủ và địa chỉ IP phù hợp sẽ được tạo trong yêu cầu https đầu tiên.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.