Các ứng dụng và tùy chọn trên ổ USB


1

Có thể cài đặt các ứng dụng, plugin và tùy chọn trên phương tiện di động như ổ USB không?

Tôi có hai máy tính giống hệt nhau, một ở nơi làm việc và một ở nhà và tôi muốn có cùng một thiết lập trên cả hai. Ví dụ về các ứng dụng tôi sử dụng:

Firefox (có phần mở rộng) Các chương trình Linux tuyệt vời trong Terminal uTorrent Alfred

Câu trả lời:


2

Các ứng dụng (ví dụ: gói .app) có thể được lưu trữ ở bất cứ đâu, kể cả phương tiện bên ngoài. Tùy chọn phức tạp hơn, mặc dù giải pháp đơn giản có lẽ là liên kết các tệp ưu tiên và vùng chứa với phương tiện bên ngoài.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.