Cách gỡ cài đặt bàn phím của bên thứ 3 trên ios8


0

Tôi đã cài đặt bàn phím bên thứ 3 trên ios8. Tôi không thích nó vì vậy tôi muốn gỡ bỏ nó hoàn toàn. Nó vẫn xuất hiện dưới "Bàn phím của bên thứ ba" khi tôi nhấn "Thêm bàn phím mới ..." trong cài đặt Bàn phím.

Bất kỳ gợi ý làm thế nào để làm cho nó biến mất ở tất cả?

Câu trả lời:


1

Bạn chỉ có thể tắt nó trong phần Chung -> Bàn phím. Để xóa nó, bạn phải xóa ứng dụng cung cấp nó.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.