Làm cách nào để sửa quyền Homebrew sau khi cài đặt root?


10

Tôi chạy brew như root, bây giờ nó không còn tồn tại. Không cập nhật nữa. Làm thế nào để khắc phục?

$ brew update && brew upgrade
error: Unable to append to .git/logs/HEAD: Permission denied
error: Unable to append to .git/logs/refs/remotes/origin/master: Permission denied
Error: Failed to update tap: caskroom/cask

$ brew doctor
Please note that these warnings are just used to help the Homebrew maintainers
with debugging if you file an issue. If everything you use Homebrew for is
working fine: please don't worry and just ignore them. Thanks!

Warning: Your XQuartz (2.7.4) is outdated
Please install XQuartz 2.7.7:
  https://xquartz.macosforge.org

Chạy brew như root chỉ là yêu cầu rắc rối. Đừng làm thế!

Câu trả lời:


23

Đặt lại quyền của / usr / local và Homebrew's cache cho người dùng hiện tại:

sudo chown -R $USER:admin /usr/local /Library/Caches/Homebrew

1
Bạn cũng có thể muốn ~ / Thư viện / Nhật ký / Homebrew
Sam Brightman

0

Trường hợp xấu nhất, chỉ cần cài đặt lại Homebrew. Nó đã giúp trong trường hợp của tôi:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Trước khi cài đặt lại homebrew, trước tiên tôi sẽ gỡ cài đặt "bị hỏng"!
klanomath
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.