Có cách nào để dọn sạch các đĩa không hợp lệ có thể chỉ hiển thị trên Mac OS Recovery thông qua 'danh sách đĩa' trong Terminal không? Recovery có sử dụng chúng không?


6

Hy vọng rằng câu hỏi đó là đủ rõ ràng, và hy vọng rằng đây chỉ là tôi ngớ ngẩn. Khi tôi khởi động vào Phân vùng khôi phục, đi vào Terminal và chạy 'danh sách đĩa', tôi nhận được khá nhiều đĩa nhỏ và dường như không hợp lệ (bắt đầu từ / dev / đĩa2):

/dev/disk0
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   GUID_partition_scheme            *121.3 GB  disk0
  1:            EFI EFI           209.7 MB  disk0s1
  2:         Apple_HFS Macintosh HD      120.5 GB  disk0s2
  3:         Apple_Boot Recovery HD       650.0 MB  disk0s3
/dev/disk1
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:   Apple_partition_scheme            *1.3 GB   disk1
  1:    Apple_partition_map             30.7 KB  disk1s1
  2:         Apple_HFS OS X Base System    1.3 GB   disk1s2
/dev/disk2
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *524.3 KB  disk2
/dev/disk3
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *524.3 KB  disk3
/dev/disk4
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *524.3 KB  disk4
/dev/disk5
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *524.3 KB  disk5
/dev/disk6
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *524.3 KB  disk6
/dev/disk7
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *6.3 MB   disk7
/dev/disk8
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *2.1 MB   disk8
/dev/disk9
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *1.0 MB   disk9
/dev/disk10
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *524.3 KB  disk10
/dev/disk11
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *524.3 KB  disk11
/dev/disk12
  #:            TYPE NAME          SIZE    IDENTIFIER
  0:              untitled        *1.0 MB   disk12

Tôi đã chạy 'thông tin đĩa' trên mỗi đĩa và nhận được đầu ra sau:

  Device Identifier:    disk2
  Device Node:       /dev/disk2
  Part of Whole:      disk2
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /Volumes
  Escaped with Unicode:   /Volumes

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       C8F2576E-A234-3178-AADC-F12393BB2445

  System Image:       Yes

  Total Size:        524.3 KB (524288 Bytes) (exactly 1024 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    376.8 KB (376832 Bytes) (exactly 736 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk3
  Device Node:       /dev/disk3
  Part of Whole:      disk3
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /private/var/tmp
  Escaped with Unicode:   /private/var/tmp

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       DC4623F9-52B3-384F-8AF4-67E833986A4E

  System Image:       Yes

  Total Size:        524.3 KB (524288 Bytes) (exactly 1024 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    380.9 KB (380928 Bytes) (exactly 744 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk4
  Device Node:       /dev/disk4
  Part of Whole:      disk4
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /private/var/run
  Escaped with Unicode:   /private/var/run

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       AEED02C4-DF3A-35A7-BF6C-1291DB7DF5EA

  System Image:       Yes

  Total Size:        524.3 KB (524288 Bytes) (exactly 1024 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    364.5 KB (364544 Bytes) (exactly 712 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk5
  Device Node:       /dev/disk5
  Part of Whole:      disk5
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /System/Installation
  Escaped with Unicode:   /System/Installation

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       FA0AB5AC-4A8B-3330-890A-B08290C44B83

  System Image:       Yes

  Total Size:        524.3 KB (524288 Bytes) (exactly 1024 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    376.8 KB (376832 Bytes) (exactly 736 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk6
  Device Node:       /dev/disk6
  Part of Whole:      disk6
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /private/var/db
  Escaped with Unicode:   /private/var/db

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       21B26EE7-E7B2-310C-8ACE-AB3D85036C12

  System Image:       Yes

  Total Size:        524.3 KB (524288 Bytes) (exactly 1024 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    258.0 KB (258048 Bytes) (exactly 504 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk7
  Device Node:       /dev/disk7
  Part of Whole:      disk7
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /private/var/folders
  Escaped with Unicode:   /private/var/folders

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       57F696D8-737A-3AAD-B917-D6B010FB437F

  System Image:       Yes

  Total Size:        6.3 MB (6291456 Bytes) (exactly 12288 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    4.5 MB (4456448 Bytes) (exactly 8704 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk8
  Device Node:       /dev/disk8
  Part of Whole:      disk8
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /private/var/root/Library
  Escaped with Unicode:   /private/var/root/Library

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       8CC74661-9E77-32D3-8C6B-85865271D5CD

  System Image:       Yes

  Total Size:        2.1 MB (2097152 Bytes) (exactly 4096 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    1.2 MB (1228800 Bytes) (exactly 2400 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk9
  Device Node:       /dev/disk9
  Part of Whole:      disk9
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /Library/ColorSync/Profiles/Displays
  Escaped with Unicode:   /Library/ColorSync/Profiles/Displays

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       2F53A1B0-92F3-3945-960B-82E96D9A1DA6

  System Image:       Yes

  Total Size:        1.0 MB (1048576 Bytes) (exactly 2048 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    901.1 KB (901120 Bytes) (exactly 1760 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk10
  Device Node:       /dev/disk10
  Part of Whole:      disk10
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /Library/Preferences
  Escaped with Unicode:   /Library/Preferences

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       4F7EA62F-FC30-3C29-8FFB-C1711B2AD0EC

  System Image:       Yes

  Total Size:        524.3 KB (524288 Bytes) (exactly 1024 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    356.4 KB (356352 Bytes) (exactly 696 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk11
  Device Node:       /dev/disk11
  Part of Whole:      disk11
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /Library/Preferences/SystemConfiguration
  Escaped with Unicode:   /Library/Preferences/SystemConfiguration

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       22FE002E-D4B9-3405-BA81-95B03A62A222

  System Image:       Yes

  Total Size:        524.3 KB (524288 Bytes) (exactly 1024 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    360.4 KB (360448 Bytes) (exactly 704 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================
  Device Identifier:    disk12
  Device Node:       /dev/disk12
  Part of Whole:      disk12
  Device / Media Name:   Apple disk image Media

  Volume Name:       untitled
  Escaped with Unicode:   untitled

  Mounted:         Yes
  Mount Point:       /Library/Keychains
  Escaped with Unicode:   /Library/Keychains

  File System Personality: HFS+
  Type (Bundle):      hfs
  Name (User Visible):   Mac OS Extended
  Owners:          Enabled

  Content (IOContent):   None
  OS Can Be Installed:   No
  Media Type:        Generic
  Protocol:         Disk Image
  SMART Status:       Not Supported
  Volume UUID:       5BB6904E-F8BD-3D1F-99A7-F37ECDE58587

  System Image:       Yes

  Total Size:        1.0 MB (1048576 Bytes) (exactly 2048 512-Byte-Units)
  Volume Free Space:    872.4 KB (872448 Bytes) (exactly 1704 512-Byte-Units)
  Device Block Size:    512 Bytes

  Read-Only Media:     No
  Read-Only Volume:     No
  Ejectable:        Yes

  Whole:          Yes
  Internal:         No
  OS 9 Drivers:       No
  Low Level Format:     Not supported

=====================================================================

Một số ổ đĩa được gắn ở những nơi quen thuộc (như / Tập) và một số trong số chúng được gắn ở những nơi ít quen thuộc hơn (như / private / var). Tuy nhiên, tôi không nhớ bất kỳ ổ đĩa nào trong số những ổ đĩa này xuất hiện lần đầu tiên khi tôi có máy Mac. Có ai có thể biết tại sao các đĩa này xuất hiện và / hoặc nếu tôi có thể loại bỏ chúng? Cảm ơn!


4
Không tìm cách loại bỏ chúng, về cơ bản chúng là đĩa RAM và cần cho chế độ phục hồi hoạt động. Xem câu trả lời trước .
Gordon Davisson

1
@GordonDavisson cảm ơn bạn đã phản hồi rất nhanh! Tôi sẽ để các ổ đĩa một mình. Đó là nhiều hơn những gì có vẻ như một vấn đề thẩm mỹ.
Jake Lee
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.