Có thể khôi phục lại một bản sao lưu iphone itunes cho ipad không?


9

Có thể "khôi phục" bản sao lưu iphone thành ipad hoặc ipod touch không?

Rõ ràng là có các ứng dụng dành riêng cho iphone, v.v. nhưng bạn có thể lấy hầu hết dữ liệu của mình (như mật khẩu f.ex.) vào ipad / ipod touch từ bản sao lưu itunes của iphone không?


2
Đừng quên rằng bạn không thể khôi phục thiết bị chỉ hỗ trợ phiên bản iOS cũ hơn. Vì vậy, bạn không thể khôi phục bản sao lưu iPhone 6 thành iPad gốc.
bassplayer7

Câu trả lời:


6

Có, các bản sao lưu có thể hoán đổi cho nhau giữa các loại thiết bị.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.