xác định ngôn ngữ ưa thích trong OS X thông qua cli


1

Tôi đã hy vọng làm một cái gì đó như:

defaults read -g AppleLanguages | awk -F, '/[^(]/{print $1;exit}'

nhưng nếu chỉ có một ngôn ngữ được liệt kê trong "Ngôn ngữ ưa thích", thì mặc định đã đọc -g AppleLiances trả về lỗi:

Cặp tên miền / mặc định của (kCFPreferencesAnyApplication, AppleLiances) không tồn tại

Nó hoạt động tốt nếu nhiều ngôn ngữ được liệt kê. Có ai có cách xác định ngôn ngữ đáng tin cậy cho một người dùng nhất định trong OS X không?


Câu trả lời:


1

Sự khác biệt duy nhất là dấu phẩy. Có điều kiện xóa dấu phẩy nếu nó ở đó.

defaults read -g AppleLanguages | sed -n "2p" | tr -d ,
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.