Ẩn ổ đĩa mạng chung trong Finder


1

Có cách nào để ẩn một ổ đĩa mạng chung trong Finder không? Tôi không muốn ẩn tất cả các ổ đĩa được chia sẻ, chỉ một. Tôi đang sử dụng máy chủ NAS cho mục đích sao lưu và tôi không muốn người dùng có thể nhìn thấy hoặc đẩy ổ đĩa trong Finder. Tôi biết cách ẩn chia sẻ mạng được gắn kết với chflags, nhưng tôi cũng muốn ẩn ổ đĩa.

Câu trả lời:


1

Cách duy nhất tôi tìm thấy cho đến nay là ánh xạ chia sẻ thủ công tới /Volume/.hiddensharename.


đây vẫn là trường hợp? Tôi đang có một vấn đề tương tự.
Harv
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.