vm_compressor = VM_PAGER_DEFAULT trong Yosemite gây ra đóng băng khi bộ nhớ vật lý đầy


11

Việc nén bộ nhớ gây ra độ trễ thường xuyên nên tôi đã thử tắt nó bằng cách sử dụng lệnh

sudo nvram boot-args="vm_compressor=1"

Độ trễ đã biến mất nhưng tôi đã bị đóng băng khi mở một số ứng dụng đói bộ nhớ. Trong quá trình đóng băng, không thể thoát một số ứng dụng. Tôi chỉ có thể di chuyển con trỏ chuột xung quanh. Sau vài phút, OSX chỉ cần bỏ cuộc và tự khởi động lại. Có vẻ như OSX đã hết bộ nhớ. Có đúng là máy nhắn tin mặc định không sử dụng trao đổi?

Giám sát hoạt động Trạng thái bộ nhớ

Đây là đầu ra của vm_stat 60 khi OSX gần như bị sập. Tôi quản lý để thoát một số ứng dụng lần này.

Mach Virtual Memory Statistics: (page size of 4096 bytes)
  free  active  specul inactive throttle  wired prgable  faults   copy  0fill reactive  purged file-backed anonymous cmprssed cmprssor dcomprs  comprs pageins pageout swapins swapouts
  4058  44827   4657  48725 1634771 1994370  18399 131709K 7262284 57729401  556707  234267    96668   1541    0    0    0    0 7562237  114241    0    0 
  9946  34459   3828  37655 1644905 2010562   5380  276137   9087  169197  23038  24071    75166    776    0    0    0    0  66041   2190    0    0 
  4849  19263   1147  20141 1687072 2051233   887  432193  13109  257173  25604  13480    40135    416    0    0    0    0  56827   4094    0    0 
  58504  23530  44743  21988 1585153 1947800   5595  129338   4993  72054   5776    58    86942   3319    0    0    0    0  81298   1083    0    0 
  4002  39171  38322  29484 1625825 1985636   7638  152421   5034  84976    1    24   101932   5045    0    0    0    0  60968    5    0    0 
  3953  41098   2953  39886 1649756 2008776   6047  128151   5709  70047   565   6361    82653   1284    0    0    0    0  60644    94    0    0 
  17900  37639  22066  40355 1619144 1978515   2208  126851   5895  55252  16022   5178    95881   4179    0    0    0    0  71205   1158    0    0 
  3618  46697   4240  51043 1631256 1991014   6082  157833   6794  84127    3    60    90901   11079    0    0    0    0  54852   206    0    0 

Phiên bản và bản dựng OSX là 10.10.2 (14C109)

$ pmset -g
Active Profiles:
Battery Power    -1
AC Power    -1*
Currently in use:
 standbydelay     4200
 standby       0
 womp         1
 halfdim       1
 hibernatefile    /var/vm/sleepimage
 sms         1
 networkoversleep   0
 disksleep      10
 sleep        0 (sleep prevented by SubmitDiagInfo)
 hibernatemode    3
 ttyskeepawake    1
 displaysleep     0
 acwake        0
 lidwake       1

$ nvram -p
tbt-options %00
efi-apple-payload0-data %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%01%00%00%00(%00%00%00%00%00%00%00%00@%06%00%00%00%00%00%1b|%00%00-/%00%00%ea%0e%00%00%8aO%00%00%02%02%04%04H%00\%00E%00F%00I%00\%00A%00P%00P%00L%00E%00\%00F%00I%00R%00M%00W%00A%00R%00E%00\%00P%00o%00r%00t%00M%00i%00c%00r%00o%00.%00b%00i%00n%00%00%00%7f%ff%04%00
efi-boot-device <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>23B4430A-E749-440D-85DC-879D5DFFF3A4</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s3</string></dict></array>%00
fmm-mobileme-token-FMM ...
SystemAudioVolumeDB %80
prev-lang:kbd  en:0
EFICapsule_Result  STAR
efi-apple-recovery <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>00007C1B-2F2D-0000-EA0E-00008A4F0000</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\MBP81_0047_27B_LOCKED.scap</string></dict></array>%00
efi-apple-payload1-data %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%01%00%00%00(%00%00%00%00%00%00%00%00@%06%00%00%00%00%00%1b|%00%00-/%00%00%ea%0e%00%00%8aO%00%00%02%02%04%04T%00\%00E%00F%00I%00\%00A%00P%00P%00L%00E%00\%00F%00I%00R%00M%00W%00A%00R%00E%00\%00H%00P%00M%00-%00e%00m%00-%000%000%000%002%000%000%000%007%00.%00b%00i%00n%00%00%00%7f%ff%04%00
ThorUpdateResult  %00%00%05%0e%01%03%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00
LocationServicesEnabled %01
fmm-computer-name  MacBook Pro
backlight-level 3%01
efi-apple-payload1 <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>00007C1B-2F2D-0000-EA0E-00008A4F0000</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\HPM-em-00020007.bin</string></dict></array>%00
SmcFlasherResult  %00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00
bluetoothActiveControllerInfo  %1a%82%ac%05%00%00%000%11%fa(%cf%da%ef%ab%c5
efi-apple-payload0 <array><dict><key>IOMatch</key><dict><key>IOProviderClass</key><string>IOMedia</string><key>IOPropertyMatch</key><dict><key>UUID</key><string>00007C1B-2F2D-0000-EA0E-00008A4F0000</string></dict></dict><key>BLLastBSDName</key><string>disk0s1</string></dict><dict><key>IOEFIDevicePathType</key><string>MediaFilePath</string><key>Path</key><string>\EFI\APPLE\FIRMWARE\PortMicro.bin</string></dict></array>%00
SystemAudioVolume  %80
boot-args  vm_compressor=1
efi-boot-device-data  %02%01%0c%00%d0A%03%0a%00%00%00%00%01%01%06%00%02%1f%03%12%0a%00%00%00%00%00%00%00%04%01*%00%03%00%00%00h%8b/%25%00%00%00%00 _%13%00%00%00%00%00%0aC%b4#I%e7%0dD%85%dc%87%9d]%ff%f3%a4%02%02%7f%ff%04%00
boot-gamma %10%06%00%00%c5%9c%00%00%00%00%00%00%f2%00%00%00%00%00%00%00%13%00%c1%05%85%00C%0c%86%02%04%12%d6%05F%18/%0b%08!B%15%0c30.O<%1f9UUNSZk%ebh%1dv%f3r%a4%91%10%8a%a5%97%0d%92%a8%a3K%9ej%a9%17%a5%ad%b4%e4%b0%ae%b9]%b7%b3%ccG%cd%b7%dc%8b%dc%fd%f5)%f3%0f%00%01%06y%00%03%0d~%02%04%13%bb%05%06%19l%0a%08!%8c%12%8c3%0e)N;E1%1aj*]%1f%7f%c0o%a4%93y%80%a8%a3%f6%8f%ad%b5%c8%a2%b4%d1%1d%c4%ba%ea%bd%e0%fd%f6%fa%ef%14%00%01%06j%00%03%0d9%02%04%13%1d%05F%19r%09%08!v%10L2%00#%0e:]*%9ex%02^%a3%8eVoi%a6%ea%80%ad%b7w%90%f1%c4v%9d%f4%d1%a5%ab%b7%df8%bd%fb%ec%f7%ce}%f6%b6%dd%fe%f9%9a%e4%ff%fc%cf%ec%ff%fd]%f1%ff%fe%df%f7
bluetoothInternalControllerInfo %1a%82%ac%05%000%11%fa(%cf%da%ef%ab%c5

ls -laO /private/var/vm
total 8388608
drwxr-xr-x  3 root wheel -    102 Mar 20 23:13 .
drwxr-xr-x 27 root wheel -    918 Oct 20 10:34 ..
-rw------T  1 root wheel - 4294967296 Mar 20 22:16 sleepimage

Apple từ chối sửa nó. Đây là câu trả lời từ Apple.

Không có kế hoạch để giải quyết vấn đề này dựa trên những điều sau đây:

Cấu hình này không còn được hỗ trợ.

Chúng tôi hiện đang đóng báo cáo này.

Nếu bạn có thắc mắc về độ phân giải hoặc nếu đây vẫn là một vấn đề nghiêm trọng đối với bạn, thì vui lòng cập nhật báo cáo lỗi của bạn với thông tin đó.

Hãy chắc chắn kiểm tra thường xuyên các bản phát hành mới của Apple để biết bất kỳ bản cập nhật nào có thể ảnh hưởng đến vấn đề này.

Vì vậy, vì Apple không hỗ trợ điều này, tôi tự hỏi liệu có đúng là máy nhắn tin mặc định không sử dụng trao đổi không?


@keithyip Bạn đã đọc câu trả lời ở đây chưa?
klanomath


1
Bình luận không dành cho thảo luận mở rộng; cuộc trò chuyện này đã được chuyển sang trò chuyện .
bmike

Câu trả lời:


4

Vấn đề không phải là việc phân trang thực sự bị tắt mà chế độ 1 không còn là việc thực hiện quản lý bộ nhớ tiêu chuẩn mà thay vào đó là một hack xấu xí ngăn chặn việc nén bằng cách làm cho hầu hết tất cả bộ nhớ hoạt động "có dây", do đó ngăn chặn việc chuyển sang một bên .


Thú vị, nhưng tôi muốn xem bằng chứng hỗ trợ trước khi bỏ phiếu. Một cái gì đó trong nguồn mở, có thể?
Graham Perrin

1
Điều này làm cho rất nhiều ý nghĩa. Tôi không có một hệ thống mà tôi có thể phá vỡ theo cách này - có thể khi tôi quay một số VM một chút, tôi sẽ thử "phá vỡ" El Capitan và xem những gì tôi có thể học. Trong thực tế, tôi không bao giờ cần phải làm phiền với VM của Apple và thay vào đó chỉ điều chỉnh các ứng dụng tôi chạy hoặc loại bỏ một nút thắt khác để duy trì hiệu quả.
bmike

@GrahamPerrin dễ dàng hơn, đặt chế độ 1, kích hoạt Trình theo dõi hoạt động, xem "Bộ nhớ có dây" so với "Bộ nhớ được sử dụng". Trường hợp đóng cửa.
Tolgraven

3

Trong OSX Mavericks, tôi cũng đã tắt tính năng nén VM (thông qua vm_compressor=1boot-arg & restart), vì dường như nó có liên quan đến một số phiên rất chậm khi sử dụng máy khách VMWare Fusion RAM cao. Mọi thứ dường như hoạt động tốt trong Mavericks, không nén nhưng vẫn là phân trang dự kiến.

Sau khi nâng cấp lên OSX Yosemite (10.10.4), tôi đã gặp sự cố đóng băng tương tự như những gì bạn mô tả. (Cụ thể, chỉ sau 10 - 15 phút duyệt web nhẹ, chuột / màn hình / bàn phím sẽ đóng băng. Sau khoảng một phút nữa, máy sẽ tự động khởi động lại. Báo cáo sự cố sau khi khởi động lại đã đề cập đến sự kiện "theo dõi tiến trình" trong cả bốn các trường hợp.)

May mắn thay, điều đầu tiên tôi đã thử là kích hoạt tính năng nén VM ( vm_compressor=4). Sau 4 sự cố trong ~ 90 phút đầu tiên sử dụng Yosemite, đã không có sự cố nào trong 4 ngày kể từ đó.

Vì vậy, tôi có thể xác nhận: vm_compressor=1cài đặt có vẻ hoạt động trước Yosemite bây giờ có vẻ như bị lỗi. Sử dụng Mavericks và hơn cả mặc định thực tế cho giá trị này, vm_compressor=4('VM_PAGER_COMPRESSOR_WITH_SWAP'), dường như sẽ khắc phục.


1
vm_compressor=1boot-arg & restart hoạt động trong OS X 10.9 Mavericks và không hoạt động trong OS X 10.10 Yosemite, tôi tò mò, liệu nó có hoạt động trong OS X 10.11 El Capitan không?
Albert

1
vm_compressor=1tệ đến mức bắt đầu với OS X 10.12 Sierra, vm_compressor=1được tự động chuyển đổi sang vm_compressor=4bên trong kernel. Xem câu trả lời này .
Old Pro
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.