Xáo trộn bằng đĩa album trong iTunes


1

Làm cách nào để xáo trộn bằng đĩa trong iTunes?

Ý tôi là nếu một album có 5 đĩa, tôi muốn mỗi đĩa được coi là một album riêng biệt chỉ cho mục đích xáo trộn.

Tôi nghĩ rằng thiết lập album sắp xếp thành số đĩa tức là album name disk 1nhưng điều này không có hiệu quả.

Nb này không giống như xáo trộn theo album.

Cập nhật: Thay đổi tiêu đề album sẽ hoạt động nhưng điều này có nghĩa là trong chế độ xem album Tôi có cùng một album nhiều lần, vì vậy tôi không muốn làm điều đó.


1
Chưa được kiểm tra, nhưng bạn có thể phải tự thay đổi tên album để phản ánh đĩa nào; sau đó nó sẽ đối xử với họ một cách riêng biệt.
Tetsujin

Điều đó sẽ hiệu quả, nhưng có nghĩa là trong chế độ xem album tôi có cùng một album nhiều lần
Bilal Syed Hussain
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.