bước truy cập, làm cách nào để thêm các bước vào bảng điều khiển?


3

Tôi đóng đếm bước một cách tình cờ và bây giờ tôi chỉ có thể nhìn thấy tầng và dặm. Tôi không thể tìm thấy trang nơi tôi có thể mở lại bộ đếm bước để thêm vào bảng điều khiển.

Câu trả lời:


2

mở ứng dụng sức khỏe - chạm vào Dữ liệu sức khỏe ở phía dưới, tìm kiếm các bước trong trường tìm kiếm hàng đầu - nhấn Hiển thị trên Bảng điều khiển

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.