Tôi có thể lấy formail cho OS X El Capitan (10.11) ở đâu?


5

Tôi đã sử dụng formail trong tập lệnh tiện ích, nhưng nó biến mất khi tôi nâng cấp lên OS X El Capitan (10.11)? Rõ ràng, nó và procmail đã biến mất.

Cách tốt để có được formail là gì? Xây dựng nó từ nguồn? Nó không ở trong homebrew (chưa).


1
Nó nên ở trong homebrew procmail gói
glenn jackman

Câu trả lời:


3

Nó kèm theo công thức procmail:

brew update && brew install procmail
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.