Vô hiệu hóa thời gian cài đặt QuickTime trong thanh trạng thái thành 9:41 để ghi lại màn hình thiết bị iOS


5

Khi bạn quay video thiết bị iOS của bạn, hãy dọn dẹp một cách hữu ích thanh trạng thái của bạn, bao gồm đặt thời gian thành 9:41.

Điều này thật tuyệt vời trong nhiều trường hợp, nhưng tôi có một số ứng dụng hiển thị thời gian trong ứng dụng và do đó hiển thị 9:41 trên thanh trạng thái và thời gian thực trong ứng dụng rất chói tai.

Có ai biết nếu có thể tắt trạng thái gọn gàng? Có thể với một số thiết lập mặc định hoặc một cái gì đó?


Hiện tại tôi đã đặt cờ trong ứng dụng để nó hiển thị mọi lúc trong ứng dụng thành 9:41
Lewis42
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.