Không thể xóa người dùng khỏi iTunes Connect Users and Roles


4

Tôi đang cố gắng xóa người dùng khỏi tab vai trò và người dùng iTunes Connect. Người dùng này đã được cung cấp vai trò nhà phát triển và không chấp nhận lời mời. Lời mời đã hết hạn. Khi tôi nhấp vào Chỉnh sửa và chọn người dùng và một lần nữa nhấp vào xóa, nó dường như không làm gì cả và người dùng vẫn ở trong danh sách vì bên dưới là ảnh chụp màn hình.

Not Able to delete user


Tương tự ở đây, tôi không thể xóa lời mời đã hết hạn hoặc lời mời không được chấp nhận
Bradley
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.