Chính xác thì sự khác biệt giữa Phù hiệu, Cảnh báo và Âm thanh là gì?


8

Tôi đặc biệt muốn biết sự khác biệt giữa huy hiệu và cảnh báo trong tùy chọn Thông báo trong iPhone 4.

Bạn có thể cung cấp ảnh chụp màn hình của từng trường hợp?

Câu trả lời:


10

Huy hiệu là các biểu tượng được đánh số nhỏ, giống như biểu tượng xuất hiện trên ứng dụng Thư và SMS khi bạn có tin nhắn mới.

Ví dụ về Huy hiệu iOS

Cảnh báo là các thông báo bật lên như thế này:

Ví dụ cảnh báo iOS

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.