Làm cách nào để truy cập cài đặt cụ thể OpenGL cho trình điều khiển Nvidia?


4

Tôi có MacBookPro5,1 với NVidia 9600 GT chạy OS X 10.6.8 (64-bit).

Trong thế giới Linux có một nvidia-settings lệnh để kiểm soát các cài đặt cụ thể OpenGL khác nhau, tuy nhiên trong OS X tôi không thể tìm thấy một công cụ như vậy.

Làm cách nào để kiểm soát cài đặt NVidia trên máy Mac của tôi?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.