Không thể tạo Ứng dụng chất lỏng do Chứng nhận không hợp lệ


8

Tôi đang cố gắng tạo một ứng dụng Fluid cho mạng nội bộ công việc. Nó nói rằng chứng chỉ không hợp lệ, có cách nào để khắc phục điều đó không?

Câu trả lời:


7

Nhà phát triển của Fluid tại đây. Có, bạn có thể khắc phục điều này ngay bây giờ bằng cách:

  1. Truy cập trang trong Safari
  2. Mở rộng hộp thoại "Chứng chỉ không hợp lệ"
  3. Chọn tùy chọn "Luôn tin tưởng"

Bây giờ bạn có thể nó hoạt động trong Fluid quá

nhập mô tả hình ảnh ở đây

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.