Trên iPad trong Chrome, Làm cách nào để tắt thanh địa chỉ tự động?


4

Có thể tắt tính năng tự động thanh địa chỉ trong Google Chrome trên iPad không?


Tôi cũng muốn có một câu trả lời cho câu hỏi này.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.