Dụng cụ nấu ăn này được dán nhãn là Or Orka của Mastrad và và 1 ml = 1 pinch là gì?


16

Nó được dán nhãn "Orka bởi Mastrad". Nó cũng nói "1 ml = 1 nhúm" ở phần bên phải. Đối tượng này là gì và nó được sử dụng để làm gì?

điều

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.