Câu hỏi được gắn thẻ «security»


2
Cách an toàn để `enable-local-biến`?
Tôi đã thừa hưởng tệp .emacs của mình từ một người bạn khoảng 18 năm trước. Chôn ở giữa là cảnh báo bình luận đáng ngại sau đây về ý nghĩa bảo mật của enable-local-variablestính năng: ;; Date: Wed, 7 Dec 1994 11:57:50 -0600 ;; From: blob@syl.dl.nec.com (David Blob) ;; …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.