Câu hỏi được gắn thẻ «warning»


1
Xử lý cảnh báo của VÒNG: gán cho biến miễn phí, khi các thư viện nhất định có thể bị thiếu
Biên dịch byte của chế độ của tôi: (defun dict-setup-expansions () "Add `dict-mode' specific expansions." (set (make-local-variable 'er/try-expand-list) (list #'dict-mark-article))) đưa ra cảnh báo: Warning: assignment to free variable `er/try-expand-list' Đây là tình huống bình thường vì er/try-expand-listđược định nghĩa trong externa; thư viện expand-regiontại http://elpa.gnu.org Chế độ của tôi …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.