Watermark / gợi ý văn bản / giữ chỗ TextBox


264

Làm cách nào tôi có thể đặt một số văn bản vào TextBox để tự động xóa khi người dùng nhập nội dung nào đó vào đó?


48
Điều này được gọi là "giữ chỗ" trong HTML. Tôi đề cập đến điều này để giúp mọi người google trang này.
Scott Stafford

3
Nếu bạn đang viết ứng dụng UWP trên Windows 10 thì điều này dễ dàng hơn nhiều. <TextBox PlaceholderText = "Tìm kiếm" /> Thêm thông tin: msdn.microsoft.com/en-us/l Library / windows / apps / trộm
Bleak Morn

Câu trả lời:


57

Đây là một mẫu trình bày cách tạo hộp văn bản hình mờ trong WPF:

<Window x:Class="WaterMarkTextBoxDemo.Window1"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="clr-namespace:WaterMarkTextBoxDemo"
  Height="200" Width="400">

  <Window.Resources>

    <SolidColorBrush x:Key="brushWatermarkBackground" Color="White" />
    <SolidColorBrush x:Key="brushWatermarkForeground" Color="LightSteelBlue" />
    <SolidColorBrush x:Key="brushWatermarkBorder" Color="Indigo" />

    <BooleanToVisibilityConverter x:Key="BooleanToVisibilityConverter" />
    <local:TextInputToVisibilityConverter x:Key="TextInputToVisibilityConverter" />

    <Style x:Key="EntryFieldStyle" TargetType="Grid" >
      <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Stretch" />
      <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center" />
      <Setter Property="Margin" Value="20,0" />
    </Style>

  </Window.Resources>


  <Grid Background="LightBlue">

    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition />
      <RowDefinition />
      <RowDefinition />
    </Grid.RowDefinitions>

    <Grid Grid.Row="0" Background="{StaticResource brushWatermarkBackground}" Style="{StaticResource EntryFieldStyle}" >
      <TextBlock Margin="5,2" Text="This prompt dissappears as you type..." Foreground="{StaticResource brushWatermarkForeground}"
            Visibility="{Binding ElementName=txtUserEntry, Path=Text.IsEmpty, Converter={StaticResource BooleanToVisibilityConverter}}" />
      <TextBox Name="txtUserEntry" Background="Transparent" BorderBrush="{StaticResource brushWatermarkBorder}" />
    </Grid>

    <Grid Grid.Row="1" Background="{StaticResource brushWatermarkBackground}" Style="{StaticResource EntryFieldStyle}" >
      <TextBlock Margin="5,2" Text="This dissappears as the control gets focus..." Foreground="{StaticResource brushWatermarkForeground}" >
        <TextBlock.Visibility>
          <MultiBinding Converter="{StaticResource TextInputToVisibilityConverter}">
            <Binding ElementName="txtUserEntry2" Path="Text.IsEmpty" />
            <Binding ElementName="txtUserEntry2" Path="IsFocused" />
          </MultiBinding>
        </TextBlock.Visibility>
      </TextBlock>
      <TextBox Name="txtUserEntry2" Background="Transparent" BorderBrush="{StaticResource brushWatermarkBorder}" />
    </Grid>

  </Grid>

</Window>

TextInputToVisibilityConverter được định nghĩa là:

using System;
using System.Windows.Data;
using System.Windows;

namespace WaterMarkTextBoxDemo
{
  public class TextInputToVisibilityConverter : IMultiValueConverter
  {
    public object Convert( object[] values, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture )
    {
      // Always test MultiValueConverter inputs for non-null
      // (to avoid crash bugs for views in the designer)
      if (values[0] is bool && values[1] is bool)
      {
        bool hasText = !(bool)values[0];
        bool hasFocus = (bool)values[1];

        if (hasFocus || hasText)
          return Visibility.Collapsed;
      }

      return Visibility.Visible;
    }


    public object[] ConvertBack( object value, Type[] targetTypes, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture )
    {
      throw new NotImplementedException();
    }
  }
}

Lưu ý: Đây không phải là mã của tôi. Tôi tìm thấy nó ở đây , nhưng tôi nghĩ rằng đây là cách tiếp cận tốt nhất.


5
Làm thế nào tôi có thể áp dụng nó trong một hộp mật khẩu?
Sauron

91
Cách tiếp cận tốt nhất? chắc chắn không! Bạn có thực sự muốn gõ rất nhiều dòng mã mỗi khi bạn cần một hình mờ không? Giải pháp với một tài sản gắn liền dễ sử dụng hơn nhiều ...
Thomas Levesque

5
Xem xét việc tạo một UserControl.
CSharper

6
Trong khi tôi thực sự đánh giá cao nỗ lực của bạn để giúp đỡ cộng đồng, tôi thực sự cần phải nói rằng điều này còn lâu mới trở thành một cách tiếp cận tốt.
r41n

2
Mã này được thực hiện bởi Andy L. Bạn có thể tìm thấy nó trên codeproject .
aloisdg chuyển đến codidact.com

440

Bạn có thể tạo một hình mờ có thể được thêm vào bất kỳ TextBoxvới Thuộc tính được đính kèm. Đây là nguồn cho Tài sản đính kèm:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Documents;

/// <summary>
/// Class that provides the Watermark attached property
/// </summary>
public static class WatermarkService
{
  /// <summary>
  /// Watermark Attached Dependency Property
  /// </summary>
  public static readonly DependencyProperty WatermarkProperty = DependencyProperty.RegisterAttached(
    "Watermark",
    typeof(object),
    typeof(WatermarkService),
    new FrameworkPropertyMetadata((object)null, new PropertyChangedCallback(OnWatermarkChanged)));

  #region Private Fields

  /// <summary>
  /// Dictionary of ItemsControls
  /// </summary>
  private static readonly Dictionary<object, ItemsControl> itemsControls = new Dictionary<object, ItemsControl>();

  #endregion

  /// <summary>
  /// Gets the Watermark property. This dependency property indicates the watermark for the control.
  /// </summary>
  /// <param name="d"><see cref="DependencyObject"/> to get the property from</param>
  /// <returns>The value of the Watermark property</returns>
  public static object GetWatermark(DependencyObject d)
  {
    return (object)d.GetValue(WatermarkProperty);
  }

  /// <summary>
  /// Sets the Watermark property. This dependency property indicates the watermark for the control.
  /// </summary>
  /// <param name="d"><see cref="DependencyObject"/> to set the property on</param>
  /// <param name="value">value of the property</param>
  public static void SetWatermark(DependencyObject d, object value)
  {
    d.SetValue(WatermarkProperty, value);
  }

  /// <summary>
  /// Handles changes to the Watermark property.
  /// </summary>
  /// <param name="d"><see cref="DependencyObject"/> that fired the event</param>
  /// <param name="e">A <see cref="DependencyPropertyChangedEventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void OnWatermarkChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
    Control control = (Control)d;
    control.Loaded += Control_Loaded;

    if (d is ComboBox)
    {
      control.GotKeyboardFocus += Control_GotKeyboardFocus;
      control.LostKeyboardFocus += Control_Loaded;
    }
    else if (d is TextBox)
    {
      control.GotKeyboardFocus += Control_GotKeyboardFocus;
      control.LostKeyboardFocus += Control_Loaded;
      ((TextBox)control).TextChanged += Control_GotKeyboardFocus;
    }

    if (d is ItemsControl && !(d is ComboBox))
    {
      ItemsControl i = (ItemsControl)d;

      // for Items property 
      i.ItemContainerGenerator.ItemsChanged += ItemsChanged;
      itemsControls.Add(i.ItemContainerGenerator, i);

      // for ItemsSource property 
      DependencyPropertyDescriptor prop = DependencyPropertyDescriptor.FromProperty(ItemsControl.ItemsSourceProperty, i.GetType());
      prop.AddValueChanged(i, ItemsSourceChanged);
    }
  }

  #region Event Handlers

  /// <summary>
  /// Handle the GotFocus event on the control
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The source of the event.</param>
  /// <param name="e">A <see cref="RoutedEventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void Control_GotKeyboardFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    Control c = (Control)sender;
    if (ShouldShowWatermark(c))
    {
      ShowWatermark(c);
    }
    else
    {
      RemoveWatermark(c);
    }
  }

  /// <summary>
  /// Handle the Loaded and LostFocus event on the control
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The source of the event.</param>
  /// <param name="e">A <see cref="RoutedEventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void Control_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    Control control = (Control)sender;
    if (ShouldShowWatermark(control))
    {
      ShowWatermark(control);
    }
  }

  /// <summary>
  /// Event handler for the items source changed event
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The source of the event.</param>
  /// <param name="e">A <see cref="EventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void ItemsSourceChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    ItemsControl c = (ItemsControl)sender;
    if (c.ItemsSource != null)
    {
      if (ShouldShowWatermark(c))
      {
        ShowWatermark(c);
      }
      else
      {
        RemoveWatermark(c);
      }
    }
    else
    {
      ShowWatermark(c);
    }
  }

  /// <summary>
  /// Event handler for the items changed event
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The source of the event.</param>
  /// <param name="e">A <see cref="ItemsChangedEventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void ItemsChanged(object sender, ItemsChangedEventArgs e)
  {
    ItemsControl control;
    if (itemsControls.TryGetValue(sender, out control))
    {
      if (ShouldShowWatermark(control))
      {
        ShowWatermark(control);
      }
      else
      {
        RemoveWatermark(control);
      }
    }
  }

  #endregion

  #region Helper Methods

  /// <summary>
  /// Remove the watermark from the specified element
  /// </summary>
  /// <param name="control">Element to remove the watermark from</param>
  private static void RemoveWatermark(UIElement control)
  {
    AdornerLayer layer = AdornerLayer.GetAdornerLayer(control);

    // layer could be null if control is no longer in the visual tree
    if (layer != null)
    {
      Adorner[] adorners = layer.GetAdorners(control);
      if (adorners == null)
      {
        return;
      }

      foreach (Adorner adorner in adorners)
      {
        if (adorner is WatermarkAdorner)
        {
          adorner.Visibility = Visibility.Hidden;
          layer.Remove(adorner);
        }
      }
    }
  }

  /// <summary>
  /// Show the watermark on the specified control
  /// </summary>
  /// <param name="control">Control to show the watermark on</param>
  private static void ShowWatermark(Control control)
  {
    AdornerLayer layer = AdornerLayer.GetAdornerLayer(control);

    // layer could be null if control is no longer in the visual tree
    if (layer != null)
    {
      layer.Add(new WatermarkAdorner(control, GetWatermark(control)));
    }
  }

  /// <summary>
  /// Indicates whether or not the watermark should be shown on the specified control
  /// </summary>
  /// <param name="c"><see cref="Control"/> to test</param>
  /// <returns>true if the watermark should be shown; false otherwise</returns>
  private static bool ShouldShowWatermark(Control c)
  {
    if (c is ComboBox)
    {
      return (c as ComboBox).Text == string.Empty;
    }
    else if (c is TextBoxBase)
    {
      return (c as TextBox).Text == string.Empty;
    }
    else if (c is ItemsControl)
    {
      return (c as ItemsControl).Items.Count == 0;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }

  #endregion
}

Thuộc tính đính kèm sử dụng một lớp được gọi WatermarkAdorner, đây là nguồn đó:

using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Media;

/// <summary>
/// Adorner for the watermark
/// </summary>
internal class WatermarkAdorner : Adorner
{
  #region Private Fields

  /// <summary>
  /// <see cref="ContentPresenter"/> that holds the watermark
  /// </summary>
  private readonly ContentPresenter contentPresenter;

  #endregion

  #region Constructor

  /// <summary>
  /// Initializes a new instance of the <see cref="WatermarkAdorner"/> class
  /// </summary>
  /// <param name="adornedElement"><see cref="UIElement"/> to be adorned</param>
  /// <param name="watermark">The watermark</param>
  public WatermarkAdorner(UIElement adornedElement, object watermark) :
    base(adornedElement)
  {
    this.IsHitTestVisible = false;

    this.contentPresenter = new ContentPresenter();
    this.contentPresenter.Content = watermark;
    this.contentPresenter.Opacity = 0.5;
    this.contentPresenter.Margin = new Thickness(Control.Margin.Left + Control.Padding.Left, Control.Margin.Top + Control.Padding.Top, 0, 0);

    if (this.Control is ItemsControl && !(this.Control is ComboBox))
    {
      this.contentPresenter.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center;
      this.contentPresenter.HorizontalAlignment = HorizontalAlignment.Center;
    }

    // Hide the control adorner when the adorned element is hidden
    Binding binding = new Binding("IsVisible");
    binding.Source = adornedElement;
    binding.Converter = new BooleanToVisibilityConverter();
    this.SetBinding(VisibilityProperty, binding);
  }

  #endregion

  #region Protected Properties

  /// <summary>
  /// Gets the number of children for the <see cref="ContainerVisual"/>.
  /// </summary>
  protected override int VisualChildrenCount
  {
    get { return 1; }
  }

  #endregion

  #region Private Properties

  /// <summary>
  /// Gets the control that is being adorned
  /// </summary>
  private Control Control
  {
    get { return (Control)this.AdornedElement; }
  }

  #endregion

  #region Protected Overrides

  /// <summary>
  /// Returns a specified child <see cref="Visual"/> for the parent <see cref="ContainerVisual"/>.
  /// </summary>
  /// <param name="index">A 32-bit signed integer that represents the index value of the child <see cref="Visual"/>. The value of index must be between 0 and <see cref="VisualChildrenCount"/> - 1.</param>
  /// <returns>The child <see cref="Visual"/>.</returns>
  protected override Visual GetVisualChild(int index)
  {
    return this.contentPresenter;
  }

  /// <summary>
  /// Implements any custom measuring behavior for the adorner.
  /// </summary>
  /// <param name="constraint">A size to constrain the adorner to.</param>
  /// <returns>A <see cref="Size"/> object representing the amount of layout space needed by the adorner.</returns>
  protected override Size MeasureOverride(Size constraint)
  {
    // Here's the secret to getting the adorner to cover the whole control
    this.contentPresenter.Measure(Control.RenderSize);
    return Control.RenderSize;
  }

  /// <summary>
  /// When overridden in a derived class, positions child elements and determines a size for a <see cref="FrameworkElement"/> derived class. 
  /// </summary>
  /// <param name="finalSize">The final area within the parent that this element should use to arrange itself and its children.</param>
  /// <returns>The actual size used.</returns>
  protected override Size ArrangeOverride(Size finalSize)
  {
    this.contentPresenter.Arrange(new Rect(finalSize));
    return finalSize;
  }

  #endregion
}

Bây giờ bạn có thể đặt hình mờ trên bất kỳ TextBox nào như thế này:

<AdornerDecorator>
  <TextBox x:Name="SearchTextBox">
   <controls:WatermarkService.Watermark>
     <TextBlock>Type here to search text</TextBlock>
   </controls:WatermarkService.Watermark>
  </TextBox>
</AdornerDecorator>

Hình mờ có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn (văn bản, hình ảnh ...). Ngoài hoạt động cho TextBoxes, hình mờ này cũng hoạt động cho ComboBox và ItemControls.

Mã này đã được điều chỉnh từ bài viết trên blog này .


11
Tôi đã giải quyết nó sửa đổi hàm tạo WatermarkAdorner gán Margin là: Margin = new thick (Control.Padding.Left, Control.Padding.Top + 1, Control.Padding.Right, Control.Padding.Bottom)
JoanComasFdz

3
@JohnMyczek Để bản địa hóa hình mờ: làm cách nào tôi có thể liên kết TextBox.Text trong khai báo Watermark xaml với một thuộc tính từ ViewModel?
JoanComasFdz

7
@Matze @JoanComasFdz Đây là cách tôi có thể liên kết TextBlock.Texttài sản với mô hình xem của mình (đặt cái này trong hàm WatermarkAdornertạo): FrameworkElement feWatermark = watermark as FrameworkElement; if(feWatermark != null && feWatermark.DataContext == null) { feWatermark.DataContext = this.Control.DataContext; }
Sean Hall

9
Liên kết bộ nhớ có thể ở đây. Bạn đang thêm các điều khiển thủy ấn vào từ điển tĩnh bên trong nhưng không bao giờ xóa chúng. Điều này có thể sẽ ngăn quan điểm của bạn khỏi rác được thu thập sau khi bạn hoàn thành chúng. Tôi sẽ xem xét sử dụng một tài liệu tham khảo yếu ở đây.
Jared G

3
Bên cạnh từ điển tĩnh của itemcontrols, mã PropertyDescriptor cũng bị rò rỉ bộ nhớ. Bạn cần gọi RemoveValueChanged (). Vì vậy, hãy cẩn thận khi bạn sử dụng mã này.
muku 20/07/2015

284

Chỉ cần sử dụng XAML, không có tiện ích mở rộng, không có bộ chuyển đổi:

<Grid>
  <TextBox Width="250" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left" x:Name="SearchTermTextBox" Margin="5"/>
  <TextBlock IsHitTestVisible="False" Text="Enter Search Term Here" VerticalAlignment="Center" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,0,0,0" Foreground="DarkGray">
    <TextBlock.Style>
      <Style TargetType="{x:Type TextBlock}">
        <Setter Property="Visibility" Value="Collapsed"/>
        <Style.Triggers>
          <DataTrigger Binding="{Binding Text, ElementName=SearchTermTextBox}" Value="">
            <Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
          </DataTrigger>
        </Style.Triggers>
      </Style>
    </TextBlock.Style>
  </TextBlock>
</Grid>

3
Một cực kỳ đơn giản, imo tốt nhất cũng có. Tôi không biết tại sao bạn sẽ sử dụng tất cả những cái khác khi bạn có thể có 10 dòng kịch bản xaml này và đó là nó. Cảm ơn.
dj.lnxss

4
Bạn có thể muốn thêm một Padding="6,3,0,0"vào TextBlock.
aloisdg chuyển đến codidact.com

1
Rất đẹp, nhưng nó không hoạt động trên Windows Phone Silverlight :-(
Andrea Antonangeli

14
Làm thế nào người ta có thể biến cái này thành Mẫu điều khiển có thể sử dụng lại?
Richard

2
@cyrianox Điều này là do thuộc tính Mật khẩu trên PasswordBox không bị ràng buộc vì lý do bảo mật. Bạn có thể làm cho nó có thể liên kết bằng cách sử dụng ví dụ này tại đây: wpftutorial.net/PasswordBox.html tuy nhiên có thể nhanh hơn và dễ dàng hơn chỉ bằng cách sử dụng sự kiện và mã PasswordChanged phía sau để đặt mức độ hiển thị trong trường hợp này.
apc

54

Tôi không thể tin rằng không ai đăng Bộ công cụ WPF mở rộng rõ ràng - WatermarkTextBox từ Xceed. Nó hoạt động khá tốt và là nguồn mở trong trường hợp bạn muốn tùy chỉnh.


5
Trên máy win8 của tôi, tất cả các điều khiển của Bộ công cụ WPF có kiểu 7 cửa sổ (các góc được làm tròn, v.v.). Và bất kỳ điều khiển bộ công cụ WPF nào trông hoàn toàn không phù hợp khi trộn lẫn với các điều khiển tiêu chuẩn.
Gman

1
Cách tiếp cận "Tài sản đính kèm" của John Myczek có một lỗi, theo đó nếu hộp văn bản được bao phủ bởi một yếu tố khác, hình mờ sẽ chảy qua và vẫn hiển thị. Giải pháp này không có vấn đề đó. (Ước gì tôi nhận thấy điều này sớm hơn vì dù sao tôi cũng đã sử dụng bộ công cụ). Xứng đáng hơn upvote.
Dax Fohl

Giải pháp của John Myczek cũng bị rò rỉ bộ nhớ rõ ràng, trong đó WatermarkService sẽ giữ một tham chiếu trong một từ điển tĩnh cho bất kỳ ItemControl nào có hình mờ được đính kèm. Nó chắc chắn có thể được sửa, nhưng tôi sẽ thử phiên bản Extended WPF Toolkit.
mbargiel

34

Có một bài viết về CodeProject về cách thực hiện trong "3 dòng XAML".

<Grid Background="{StaticResource brushWatermarkBackground}">
 <TextBlock Margin="5,2" Text="Type something..."
       Foreground="{StaticResource brushForeground}"
       Visibility="{Binding ElementName=txtUserEntry, Path=Text.IsEmpty,
             Converter={StaticResource BooleanToVisibilityConverter}}" />
 <TextBox Name="txtUserEntry" Background="Transparent"
      BorderBrush="{StaticResource brushBorder}" />
</Grid>

Ok, nó có thể không phải là 3 dòng XAML được định dạng, nhưng nó khá đơn giản.

Mặc dù vậy, một điều cần lưu ý là nó sử dụng phương thức mở rộng không chuẩn trên thuộc tính Text, được gọi là "IsEmpty". Bạn cần phải tự thực hiện điều này, tuy nhiên bài báo dường như không đề cập đến điều đó.


9
TextBox nên có IsHitTestVisible="False". Ngoài ra, nó sẽ xuất hiện sau TextBox, nếu không nó có thể không hiển thị nếu TextBox có nền.
ANeves

Bài viết đó trong CodeProject chỉ là xấu.
Xam


19

Tôi đã thấy giải pháp của John Myczek và nhận xét của nó về Khả năng tương thích ComboBoxPasswordBox, vì vậy tôi đã cải thiện giải pháp của John Myczek, và đây là:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Controls.Primitives;
using System.Windows.Documents;

/// <summary>
/// Class that provides the Watermark attached property
/// </summary>
public static class WatermarkService
{
  /// <summary>
  /// Watermark Attached Dependency Property
  /// </summary>
  public static readonly DependencyProperty WatermarkProperty = DependencyProperty.RegisterAttached(
    "Watermark",
    typeof(object),
    typeof(WatermarkService),
    new FrameworkPropertyMetadata((object)null, new PropertyChangedCallback(OnWatermarkChanged)));

  #region Private Fields

  /// <summary>
  /// Dictionary of ItemsControls
  /// </summary>
  private static readonly Dictionary<object, ItemsControl> itemsControls = new Dictionary<object, ItemsControl>();

  #endregion

  /// <summary>
  /// Gets the Watermark property. This dependency property indicates the watermark for the control.
  /// </summary>
  /// <param name="d"><see cref="DependencyObject"/> to get the property from</param>
  /// <returns>The value of the Watermark property</returns>
  public static object GetWatermark(DependencyObject d)
  {
    return (object)d.GetValue(WatermarkProperty);
  }

  /// <summary>
  /// Sets the Watermark property. This dependency property indicates the watermark for the control.
  /// </summary>
  /// <param name="d"><see cref="DependencyObject"/> to set the property on</param>
  /// <param name="value">value of the property</param>
  public static void SetWatermark(DependencyObject d, object value)
  {
    d.SetValue(WatermarkProperty, value);
  }

  /// <summary>
  /// Handles changes to the Watermark property.
  /// </summary>
  /// <param name="d"><see cref="DependencyObject"/> that fired the event</param>
  /// <param name="e">A <see cref="DependencyPropertyChangedEventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void OnWatermarkChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  {
    Control control = (Control)d;
    control.Loaded += Control_Loaded;

    if (d is TextBox || d is PasswordBox)
    {
      control.GotKeyboardFocus += Control_GotKeyboardFocus;
      control.LostKeyboardFocus += Control_Loaded;
    }
    else if (d is ComboBox)
    {
      control.GotKeyboardFocus += Control_GotKeyboardFocus;
      control.LostKeyboardFocus += Control_Loaded;
      (d as ComboBox).SelectionChanged += new SelectionChangedEventHandler(SelectionChanged);
    }
    else if (d is ItemsControl)
    {
      ItemsControl i = (ItemsControl)d;

      // for Items property 
      i.ItemContainerGenerator.ItemsChanged += ItemsChanged;
      itemsControls.Add(i.ItemContainerGenerator, i);

      // for ItemsSource property 
      DependencyPropertyDescriptor prop = DependencyPropertyDescriptor.FromProperty(ItemsControl.ItemsSourceProperty, i.GetType());
      prop.AddValueChanged(i, ItemsSourceChanged);
    }
  }

  /// <summary>
  /// Event handler for the selection changed event
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The source of the event.</param>
  /// <param name="e">A <see cref="ItemsChangedEventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
  {
    Control control = (Control)sender;
    if (ShouldShowWatermark(control))
    {
      ShowWatermark(control);
    }
    else
    {
      RemoveWatermark(control);
    }
  }

  #region Event Handlers

  /// <summary>
  /// Handle the GotFocus event on the control
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The source of the event.</param>
  /// <param name="e">A <see cref="RoutedEventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void Control_GotKeyboardFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    Control c = (Control)sender;
    if (ShouldShowWatermark(c))
    {
      RemoveWatermark(c);
    }
  }

  /// <summary>
  /// Handle the Loaded and LostFocus event on the control
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The source of the event.</param>
  /// <param name="e">A <see cref="RoutedEventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void Control_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    Control control = (Control)sender;
    if (ShouldShowWatermark(control))
    {
      ShowWatermark(control);
    }
  }

  /// <summary>
  /// Event handler for the items source changed event
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The source of the event.</param>
  /// <param name="e">A <see cref="EventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void ItemsSourceChanged(object sender, EventArgs e)
  {
    ItemsControl c = (ItemsControl)sender;
    if (c.ItemsSource != null)
    {
      if (ShouldShowWatermark(c))
      {
        ShowWatermark(c);
      }
      else
      {
        RemoveWatermark(c);
      }
    }
    else
    {
      ShowWatermark(c);
    }
  }

  /// <summary>
  /// Event handler for the items changed event
  /// </summary>
  /// <param name="sender">The source of the event.</param>
  /// <param name="e">A <see cref="ItemsChangedEventArgs"/> that contains the event data.</param>
  private static void ItemsChanged(object sender, ItemsChangedEventArgs e)
  {
    ItemsControl control;
    if (itemsControls.TryGetValue(sender, out control))
    {
      if (ShouldShowWatermark(control))
      {
        ShowWatermark(control);
      }
      else
      {
        RemoveWatermark(control);
      }
    }
  }

  #endregion

  #region Helper Methods

  /// <summary>
  /// Remove the watermark from the specified element
  /// </summary>
  /// <param name="control">Element to remove the watermark from</param>
  private static void RemoveWatermark(UIElement control)
  {
    AdornerLayer layer = AdornerLayer.GetAdornerLayer(control);

    // layer could be null if control is no longer in the visual tree
    if (layer != null)
    {
      Adorner[] adorners = layer.GetAdorners(control);
      if (adorners == null)
      {
        return;
      }

      foreach (Adorner adorner in adorners)
      {
        if (adorner is WatermarkAdorner)
        {
          adorner.Visibility = Visibility.Hidden;
          layer.Remove(adorner);
        }
      }
    }
  }

  /// <summary>
  /// Show the watermark on the specified control
  /// </summary>
  /// <param name="control">Control to show the watermark on</param>
  private static void ShowWatermark(Control control)
  {
    AdornerLayer layer = AdornerLayer.GetAdornerLayer(control);

    // layer could be null if control is no longer in the visual tree
    if (layer != null)
    {
      layer.Add(new WatermarkAdorner(control, GetWatermark(control)));
    }
  }

  /// <summary>
  /// Indicates whether or not the watermark should be shown on the specified control
  /// </summary>
  /// <param name="c"><see cref="Control"/> to test</param>
  /// <returns>true if the watermark should be shown; false otherwise</returns>
  private static bool ShouldShowWatermark(Control c)
  {
    if (c is ComboBox)
    {
      return (c as ComboBox).SelectedItem == null;
      //return (c as ComboBox).Text == string.Empty;
    }
    else if (c is TextBoxBase)
    {
      return (c as TextBox).Text == string.Empty;
    }
    else if (c is PasswordBox)
    {
      return (c as PasswordBox).Password == string.Empty;
    }
    else if (c is ItemsControl)
    {
      return (c as ItemsControl).Items.Count == 0;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }

  #endregion
}

Bây giờ, một ComboBoxcũng có thể Editable, vàPasswordBox có thể thêm một hình mờ quá. Đừng quên sử dụng nhận xét của JoanComasFdz ở trên để giải quyết vấn đề lề.

Và, tất nhiên, tất cả các khoản tín dụng cho John Myczek.


4
Trên thực tế, đó là một phiên bản cải tiến của đoạn mã đẹp @ john-myczek và nó đã bị phạt vì các hộp tổ hợp. Cảm ơn cả hai người!
saamorim

12

Giải pháp đơn giản sử dụng phong cách:

<TextBox>
  <TextBox.Style>
    <Style TargetType="TextBox" xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib">
      <Style.Resources>
        <VisualBrush x:Key="CueBannerBrush" AlignmentX="Left" AlignmentY="Center" Stretch="None">
          <VisualBrush.Visual>
            <Label Content="MM:SS:HH AM/PM" Foreground="LightGray" />
          </VisualBrush.Visual>
        </VisualBrush>
      </Style.Resources>
      <Style.Triggers>
        <Trigger Property="Text" Value="{x:Static sys:String.Empty}">
          <Setter Property="Background" Value="{StaticResource CueBannerBrush}" />
        </Trigger>
        <Trigger Property="Text" Value="{x:Null}">
          <Setter Property="Background" Value="{StaticResource CueBannerBrush}" />
        </Trigger>
        <Trigger Property="IsKeyboardFocused" Value="True">
          <Setter Property="Background" Value="White" />
        </Trigger>
      </Style.Triggers>
    </Style>
  </TextBox.Style>
</TextBox>

Giải pháp tuyệt vời:

https://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/In-place-hit-messages-for-18db3a6c


1
Đây là giải pháp yêu thích của tôi
HoKy22

10

Thư viện này có một watermark.

Gói nuget

Sử dụng mẫu:

<TextBox adorners:Watermark.Text="Write something here" 
     adorners:Watermark.TextStyle="{StaticResource AdornerTextStyle}"
     adorners:Watermark.VisibleWhen="EmptyAndNotKeyboardFocused"/>

9

Tôi cũng đã tạo ra triển khai chỉ mã sipl hoạt động tốt cho WPF và Silverlight:

using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Media;

public class TextBoxWatermarked : TextBox
{
  #region [ Dependency Properties ]

  public static DependencyProperty WatermarkProperty = DependencyProperty.Register("Watermark",
                                       typeof(string),
                                       typeof(TextBoxWatermarked),
                                       new PropertyMetadata(new PropertyChangedCallback(OnWatermarkChanged)));


  #endregion


  #region [ Fields ]

  private bool _isWatermarked;
  private Binding _textBinding;

  #endregion


  #region [ Properties ]

  protected new Brush Foreground
  {
    get { return base.Foreground; }
    set { base.Foreground = value; }
  }

  public string Watermark
  {
    get { return (string)GetValue(WatermarkProperty); }
    set { SetValue(WatermarkProperty, value); }
  }

  #endregion


  #region [ .ctor ]

  public TextBoxWatermarked()
  {
    Loaded += (s, ea) => ShowWatermark();
  }

  #endregion


  #region [ Event Handlers ]

  protected override void OnGotFocus(RoutedEventArgs e)
  {
    base.OnGotFocus(e);
    HideWatermark();
  }

  protected override void OnLostFocus(RoutedEventArgs e)
  {
    base.OnLostFocus(e);
    ShowWatermark();
  }

  private static void OnWatermarkChanged(DependencyObject sender, DependencyPropertyChangedEventArgs ea)
  {
    var tbw = sender as TextBoxWatermarked;
    if (tbw == null) return;
    tbw.ShowWatermark();
  }

  #endregion


  #region [ Methods ]

  private void ShowWatermark()
  {
    if (string.IsNullOrEmpty(base.Text))
    {
      _isWatermarked = true;
      base.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Gray);
      var bindingExpression = GetBindingExpression(TextProperty);
      _textBinding = bindingExpression == null ? null : bindingExpression.ParentBinding;
      if (bindingExpression != null)
        bindingExpression.UpdateSource();
      SetBinding(TextProperty, new Binding());
      base.Text = Watermark;
    }
  }

  private void HideWatermark()
  {
    if (_isWatermarked)
    {
      _isWatermarked = false;
      ClearValue(ForegroundProperty);
      base.Text = "";
      SetBinding(TextProperty, _textBinding ?? new Binding());
    }
  }

  #endregion
}

Sử dụng:

<TextBoxWatermarked Watermark="Some text" />

Giải pháp tuyệt vời. Tại sao bóng của tài sản Tiền cảnh? SetBinding (TextProperty, new Binding ()) ném UnlimitedOperationException: Liên kết hai chiều yêu cầu Path hoặc XPath?
Tim Murphy

Tôi ẩn thuộc tính Tiền cảnh vì TextBoxWatermarked sử dụng nó cho mục đích riêng của mình. Tôi không biết tại sao UnlimitedOperationException bị ném, có thể nếu bạn sử dụng WPF (tôi đã sử dụng nó với Silverlight), bạn cần phải vượt qua null thay vì Binding () mới.
Vitaliy Ulantikov

2
Để sử dụng mã này trong WPF, hãy sử dụng BindingOperations.ClearBinding(this, TextProperty)thay vì SetBinding(TextProperty, new Binding())ở cả hai nơi.
Sebastian Krysmanski

1
Điều này thực sự thay đổi Textđối với watermark. Sẽ không làm việc cho tôi.
tôm hùm

có thể hữu ích để thêm các dòng không gian tên vào đây hoặc đủ điều kiện một số nội dung này.
Richard ngày 6 tháng 6

6

Tôi chạy vào một chút khó khăn khi sử dụng @ john-myczek của đang có một TextBox ràng buộc. Vì TextBox không nâng cao sự kiện tiêu điểm khi được cập nhật, hình mờ sẽ vẫn hiển thị bên dưới văn bản mới. Để khắc phục điều này, tôi chỉ cần thêm một trình xử lý sự kiện khác:

if (d is ComboBox || d is TextBox)
{
  control.GotKeyboardFocus += Control_GotKeyboardFocus;
  control.LostKeyboardFocus += Control_Loaded;

  if (d is TextBox)
    (d as TextBox).TextChanged += Control_TextChanged;
}


private static void Control_TextChanged(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  var tb = (TextBox)sender;
  if (ShouldShowWatermark(tb))
  {
    ShowWatermark(tb);
  }
  else
  {
    RemoveWatermark(tb);
  }
}

1
Ước gì tôi đã nhận thấy câu trả lời này trước khi tôi tự làm điều đó.
tôm hùm

5

@Veton - Tôi thực sự thích sự đơn giản trong giải pháp của bạn nhưng danh tiếng của tôi chưa đủ cao để đánh bại bạn.

@Tim Murphy - Lỗi "Liên kết hai chiều yêu cầu Đường dẫn hoặc XPath" là một sửa chữa dễ dàng ... mã được cập nhật bao gồm một số điều chỉnh nhỏ khác (chỉ WPF được thử nghiệm):

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Media;

public class TextBoxWatermarked : TextBox
{
 public string Watermark
 {
  get { return (string)GetValue(WaterMarkProperty); }
  set { SetValue(WaterMarkProperty, value); }
 }
 public static readonly DependencyProperty WaterMarkProperty =
   DependencyProperty.Register("Watermark", typeof(string), typeof(TextBoxWatermarked), new PropertyMetadata(new PropertyChangedCallback(OnWatermarkChanged)));

 private bool _isWatermarked = false;
 private Binding _textBinding = null;

 public TextBoxWatermarked()
 {
  Loaded += (s, ea) => ShowWatermark();
 }

 protected override void OnGotFocus(RoutedEventArgs e)
 {
  base.OnGotFocus(e);
  HideWatermark();
 }

 protected override void OnLostFocus(RoutedEventArgs e)
 {
  base.OnLostFocus(e);
  ShowWatermark();
 }

 private static void OnWatermarkChanged(DependencyObject sender, DependencyPropertyChangedEventArgs ea)
 {
  var tbw = sender as TextBoxWatermarked;
  if (tbw == null || !tbw.IsLoaded) return; //needed to check IsLoaded so that we didn't dive into the ShowWatermark() routine before initial Bindings had been made
  tbw.ShowWatermark();
 }

 private void ShowWatermark()
 {
  if (String.IsNullOrEmpty(Text) && !String.IsNullOrEmpty(Watermark))
  {
   _isWatermarked = true;

   //save the existing binding so it can be restored
   _textBinding = BindingOperations.GetBinding(this, TextProperty);

   //blank out the existing binding so we can throw in our Watermark
   BindingOperations.ClearBinding(this, TextProperty);

   //set the signature watermark gray
   Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Gray);

   //display our watermark text
   Text = Watermark;
  }
 }

 private void HideWatermark()
 {
  if (_isWatermarked)
  {
   _isWatermarked = false;
   ClearValue(ForegroundProperty);
   Text = "";
   if (_textBinding != null) SetBinding(TextProperty, _textBinding);
  }
 }

}

3

bạn có thể sử dụng GetFocus()LostFocus()các sự kiện để làm điều này

đây là ví dụ:

  private void txtData1_GetFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    if (txtData1.Text == "TextBox1abc")
    {
      txtData1.Text = string.Empty;
    }
  }

  private void txtData1_LostFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    if (txtData1.Text == string.Empty)
    {
      txtData1.Text = "TextBox1abc";
    }
  }

2

Cách đơn giản nhất để WaterMark Of TextBox

 <Window.Resources>
  <Style x:Key="MyWaterMarkStyle" TargetType="{x:Type TextBox}">
    <Setter Property="Template">
      <Setter.Value>
        <ControlTemplate TargetType="{x:Type TextBox}">
          <Grid>
            <Border Background="White" BorderBrush="#FF7D8683" BorderThickness="1"/>
            <ScrollViewer x:Name="PART_ContentHost" Margin="5,0,0,0" VerticalAlignment="Center" />
            <Label Margin="5,0,0,0" x:Name="WaterMarkLabel" Content="{TemplateBinding Tag}" VerticalAlignment="Center"
              Visibility="Collapsed" Foreground="Gray" FontFamily="Arial"/>
          </Grid>
          <ControlTemplate.Triggers>
            <MultiTrigger>
              <MultiTrigger.Conditions>
                <Condition Property="Text" Value=""/>
              </MultiTrigger.Conditions>
              <Setter Property="Visibility" TargetName="WaterMarkLabel" Value="Visible"/>
            </MultiTrigger>
            <Trigger Property="IsEnabled" Value="False">
              <Setter Property="Foreground" Value="DimGray"/>
            </Trigger>
          </ControlTemplate.Triggers>
        </ControlTemplate>
      </Setter.Value>
    </Setter>
  </Style>
</Window.Resources>

và thêm kiểu văn bản StaticResource

 <TextBox
        Style="{StaticResource MyWaterMarkStyle}"
        Tag="Search Category"
        Grid.Row="0"
        Text="{Binding CategorySearch,Mode=TwoWay,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
        TextSearch.Text="Search Category"
        >

1
<Window.Resources>

  <Style x:Key="TextBoxUserStyle" BasedOn="{x:Null}" TargetType="{x:Type TextBox}">
   <Setter Property="Foreground" Value="Black"/>
   <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center"/>
   <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
   <Setter Property="Width" Value="225"/>
   <Setter Property="Height" Value="25"/>
   <Setter Property="FontSize" Value="12"/>
   <Setter Property="Padding" Value="1"/>
   <Setter Property="Margin" Value="5"/>
   <Setter Property="AllowDrop" Value="true"/>
   <Setter Property="FocusVisualStyle" Value="{x:Null}"/>
   <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
     <ControlTemplate TargetType="{x:Type TextBox}">
      <Border x:Name="OuterBorder" BorderBrush="#5AFFFFFF" BorderThickness="1,1,1,1" CornerRadius="4,4,4,4">
       <Border x:Name="InnerBorder" Background="#FFFFFFFF" BorderBrush="#33000000" BorderThickness="1,1,1,1" CornerRadius="3,3,3,3">
        <ScrollViewer SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding SnapsToDevicePixels}" x:Name="PART_ContentHost"/>
       </Border>
      </Border>
     </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
   </Setter>
  </Style>

  <Style x:Key="PasswordBoxVistaStyle" BasedOn="{x:Null}" TargetType="{x:Type PasswordBox}">
   <Setter Property="Foreground" Value="Black"/>
   <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="Center"/>
   <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"/>
   <Setter Property="Width" Value="225"/>
   <Setter Property="Height" Value="25"/>
   <Setter Property="FontSize" Value="12"/>
   <Setter Property="Padding" Value="1"/>
   <Setter Property="Margin" Value="5"/>
   <Setter Property="AllowDrop" Value="true"/>
   <Setter Property="FocusVisualStyle" Value="{x:Null}"/>
   <Setter Property="Template">
    <Setter.Value>
     <ControlTemplate TargetType="{x:Type PasswordBox}">
      <Border x:Name="OuterBorder" BorderBrush="#5AFFFFFF" BorderThickness="1,1,1,1" CornerRadius="4,4,4,4">
       <Border x:Name="InnerBorder" Background="#FFFFFFFF" BorderBrush="#33000000" BorderThickness="1,1,1,1" CornerRadius="3,3,3,3">
        <Grid>
         <Label x:Name="lblPwd" Content="Password" FontSize="11" VerticalAlignment="Center" Margin="2,0,0,0" FontFamily="Verdana" Foreground="#828385" Padding="0"/>
         <ScrollViewer SnapsToDevicePixels="{TemplateBinding SnapsToDevicePixels}" x:Name="PART_ContentHost"/>
        </Grid>
       </Border>
      </Border>
      <ControlTemplate.Triggers>
       <Trigger Property="IsFocused" Value="True">
        <Setter Property="Visibility" TargetName="lblPwd" Value="Hidden"/>
       </Trigger>
      </ControlTemplate.Triggers>
     </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
   </Setter>
  </Style>
 </Window.Resources>


    <PasswordBox Style="{StaticResource PasswordBoxVistaStyle}" Margin="169,143,22,0" Name="txtPassword" FontSize="14" TabIndex="2" Height="31" VerticalAlignment="Top" />

Điều này có thể giúp kiểm tra nó với mã của bạn. Khi áp dụng vào hộp mật khẩu, nó sẽ hiển thị Mật khẩu, nó sẽ biến mất khi sử dụng.


1

Vâng, đây là của tôi: không nhất thiết là tốt nhất, nhưng vì nó đơn giản nên dễ dàng chỉnh sửa theo sở thích của bạn.

<UserControl x:Class="WPFControls.ShadowedTextBox"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:local="clr-namespace:WPFControls"
  Name="Root">
<UserControl.Resources>
  <local:ShadowConverter x:Key="ShadowConvert"/>
</UserControl.Resources>
<Grid>
  <TextBox Name="textBox" 
       Foreground="{Binding ElementName=Root, Path=Foreground}"
       Text="{Binding ElementName=Root, Path=Text, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"
       TextChanged="textBox_TextChanged"
       TextWrapping="Wrap"
       VerticalContentAlignment="Center"/>
  <TextBlock Name="WaterMarkLabel"
      IsHitTestVisible="False"
      Foreground="{Binding ElementName=Root,Path=Foreground}"
      FontWeight="Thin"
      Opacity=".345"
      FontStyle="Italic"
      Text="{Binding ElementName=Root, Path=Watermark}"
      VerticalAlignment="Center"
      TextWrapping="Wrap"
      TextAlignment="Center">
    <TextBlock.Visibility>
      <MultiBinding Converter="{StaticResource ShadowConvert}">
        <Binding ElementName="textBox" Path="Text"/>
      </MultiBinding>
    </TextBlock.Visibility> 
  </TextBlock>
</Grid>

Bộ chuyển đổi, như được viết ngay bây giờ, không cần thiết phải là MultiConverter, nhưng trong trường hợp này, nó có thể được mở rộng dễ dàng

using System;
using System.Globalization;
using System.Windows;
using System.Windows.Data;

namespace WPFControls
{
  class ShadowConverter:IMultiValueConverter
  {
    #region Implementation of IMultiValueConverter

    public object Convert(object[] values, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
    {
      var text = (string) values[0];
      return text == string.Empty
            ? Visibility.Visible
            : Visibility.Collapsed;
    }

    public object[] ConvertBack(object value, Type[] targetTypes, object parameter, CultureInfo culture)
    {
      return new object[0];
    }

    #endregion
  }
}

và cuối cùng là mã phía sau:

using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace WPFControls
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for ShadowedTextBox.xaml
  /// </summary>
  public partial class ShadowedTextBox : UserControl
  {
    public event TextChangedEventHandler TextChanged;

    public ShadowedTextBox()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public static readonly DependencyProperty WatermarkProperty =
      DependencyProperty.Register("Watermark",
                    typeof (string),
                    typeof (ShadowedTextBox),
                    new UIPropertyMetadata(string.Empty));

    public static readonly DependencyProperty TextProperty =
      DependencyProperty.Register("Text",
                    typeof (string),
                    typeof (ShadowedTextBox),
                    new UIPropertyMetadata(string.Empty));

    public static readonly DependencyProperty TextChangedProperty =
      DependencyProperty.Register("TextChanged",
                    typeof (TextChangedEventHandler),
                    typeof (ShadowedTextBox),
                    new UIPropertyMetadata(null));

    public string Watermark
    {
      get { return (string)GetValue(WatermarkProperty); }
      set
      {
        SetValue(WatermarkProperty, value);
      }
    }

    public string Text
    {
      get { return (string) GetValue(TextProperty); }
      set{SetValue(TextProperty,value);}
    }

    private void textBox_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
      if (TextChanged != null) TextChanged(this, e);
    }

    public void Clear()
    {
      textBox.Clear();
    }

  }
}

1
<TextBox x:Name="OrderTxt" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" VerticalContentAlignment="Center" Margin="10,10,0,0" Width="188" Height="32"/>

<Label IsHitTestVisible="False" Content="Order number" DataContext="{Binding ElementName=OrderTxt}" Foreground="DarkGray">
  <Label.Style>
    <Style TargetType="{x:Type Label}">
      <Setter Property="Visibility" Value="Collapsed"/>
      <Setter Property="Width" Value="{Binding Width}"/>
      <Setter Property="Height" Value="{Binding Height}"/>
      <Setter Property="Margin" Value="{Binding Margin}"/>
      <Setter Property="VerticalAlignment" Value="{Binding VerticalAlignment}"/>
      <Setter Property="HorizontalAlignment" Value="{Binding HorizontalAlignment}"/>
      <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="{Binding VerticalContentAlignment}"/>
      <Style.Triggers>
        <DataTrigger Binding="{Binding Text}" Value="">
          <Setter Property="Visibility" Value="Visible"/>
        </DataTrigger>
      </Style.Triggers>
    </Style>
  </Label.Style>
</Label>

Vui lòng thêm một số lời giải thích
Mohit Jain

1

MahApps.Metro cho WPF có điều khiển hình mờ tích hợp, nếu bạn không muốn tự mình cuộn. Nó khá đơn giản để sử dụng.

 <AdornerDecorator>
      <TextBox Name="txtSomeText"
           Width="200"
           HorizontalAlignment="Right">
        <Controls:TextBoxHelper.Watermark>I'm a watermark!</Controls:TextBoxHelper.Watermark>
      </TextBox>
    </AdornerDecorator>

1

Thiết lập hộp văn bản với văn bản giữ chỗ trong một màu mềm mại ...

public MainWindow ( )
{
  InitializeComponent ( );
  txtInput.Text = "Type something here...";
  txtInput.Foreground = Brushes.DimGray;
}

Khi hộp văn bản lấy nét, xóa nó và thay đổi màu văn bản

private void txtInput_GotFocus ( object sender, EventArgs e )
{
  MessageBox.Show ( "got focus" );
  txtInput.Text = "";
  txtInput.Foreground = Brushes.Red;
}

1

Đây là giải pháp đơn giản nhất:

      <Grid>
        <Label Content="Placeholder text" VerticalAlignment="Center" Margin="10">
          <Label.Style>
            <Style TargetType="Label">
              <Setter Property="Foreground" Value="Transparent"/>
              <Style.Triggers>
                <DataTrigger Binding="{Binding Expression}" Value="">
                  <Setter Property="Foreground" Value="Gray"/>
                </DataTrigger>
              </Style.Triggers>
            </Style>
          </Label.Style>
        </Label>
        <TextBox HorizontalAlignment="Stretch" Margin="5" Background="Transparent"
         Text="{Binding Expression, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" VerticalAlignment="Center" Padding="5">
        </TextBox>
    </Grid>

Đây là một hộp văn bản với backgound trong suốt phủ một nhãn. Văn bản màu xám của nhãn được bật trong suốt bởi trình kích hoạt dữ liệu kích hoạt bất cứ khi nào văn bản bị ràng buộc là một thứ gì đó ngoài chuỗi trống.


1

Ngoài ra, xem câu trả lời này . Bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng hơn nhiều với VisualBrush và một số trình kích hoạt trong Kiểu:

 <TextBox>
  <TextBox.Style>
    <Style TargetType="TextBox" xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib">
      <Style.Resources>
        <VisualBrush x:Key="CueBannerBrush" AlignmentX="Left" AlignmentY="Center" Stretch="None">
          <VisualBrush.Visual>
            <Label Content="Search" Foreground="LightGray" />
          </VisualBrush.Visual>
        </VisualBrush>
      </Style.Resources>
      <Style.Triggers>
        <Trigger Property="Text" Value="{x:Static sys:String.Empty}">
          <Setter Property="Background" Value="{StaticResource CueBannerBrush}" />
        </Trigger>
        <Trigger Property="Text" Value="{x:Null}">
          <Setter Property="Background" Value="{StaticResource CueBannerBrush}" />
        </Trigger>
        <Trigger Property="IsKeyboardFocused" Value="True">
          <Setter Property="Background" Value="White" />
        </Trigger>
      </Style.Triggers>
    </Style>
  </TextBox.Style>
</TextBox>

Để tăng khả năng sử dụng lại của Phong cách này, bạn cũng có thể tạo một tập hợp các thuộc tính được đính kèm để kiểm soát văn bản biểu ngữ cue thực tế, màu sắc, hướng, v.v.


0

xin chào tôi đặt nhiệm vụ này vào một hành vi. vì vậy bạn chỉ cần thêm một cái gì đó như thế này vào hộp văn bản của bạn

<i:Interaction.Behaviors>
     <Behaviors:TextBoxWatermarkBehavior Label="Test Watermark" LabelStyle="{StaticResource StyleWatermarkLabel}"/>
</i:Interaction.Behaviors>

bạn có thể tìm thấy bài viết trên blog của tôi ở đây


0

Giải pháp của tôi khá đơn giản.

Trong cửa sổ đăng nhập của tôi. xaml là như thế này.

 <DockPanel HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" Height="80" Width="300" LastChildFill="True">
    <Button Margin="5,0,0,0" Click="login_Click" DockPanel.Dock="Right" VerticalAlignment="Center" ToolTip="Login to system">
      Login
    </Button>
    <StackPanel>
      <TextBox x:Name="userNameWatermarked" Height="25" Foreground="Gray" Text="UserName" GotFocus="userNameWatermarked_GotFocus"></TextBox>
      <TextBox x:Name="userName" Height="25" TextChanged="loginElement_TextChanged" Visibility="Collapsed" LostFocus="userName_LostFocus" ></TextBox>
      <TextBox x:Name="passwordWatermarked" Height="25" Foreground="Gray" Text="Password" Margin="0,5,0,5" GotFocus="passwordWatermarked_GotFocus"></TextBox>
      <PasswordBox x:Name="password" Height="25" PasswordChanged="password_PasswordChanged" KeyUp="password_KeyUp" LostFocus="password_LostFocus" Margin="0,5,0,5" Visibility="Collapsed"></PasswordBox>
      <TextBlock x:Name="loginError" Visibility="Hidden" Foreground="Red" FontSize="12"></TextBlock>
    </StackPanel>
  </DockPanel>

mã là như thế này.

private void userNameWatermarked_GotFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    userNameWatermarked.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
    userName.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
    userName.Focus();
  }

  private void userName_LostFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    if (string.IsNullOrEmpty(this.userName.Text))
    {
      userName.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
      userNameWatermarked.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
    }
  }

  private void passwordWatermarked_GotFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    passwordWatermarked.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
    password.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
    password.Focus();
  }

  private void password_LostFocus(object sender, RoutedEventArgs e)
  {
    if (string.IsNullOrEmpty(this.password.Password))
    {
      password.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
      passwordWatermarked.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
    }
  }

Chỉ cần quyết định ẩn hoặc hiển thị hộp văn bản hình mờ là đủ. Dù không đẹp nhưng làm việc tốt.


Đây là một ví dụ hoàn hảo mô tả cách không làm điều đó, đặc biệt là với WPF.
Alexandru Dicu

0

Kỹ thuật này sử dụng thuộc tính Nền để hiển thị / ẩn hộp văn bản giữ chỗ.
Giữ chỗ được hiển thị sự kiện khi Textbox có trọng tâm

Làm thế nào nó hoạt động:

 • Khi trống, nền TextBox được đặt thành Trong suốt để hiển thị văn bản PlaceHolder.
 • Khi không nền trống được đặt thành Trắng để che văn bản PlaceHolder.

Đây là ví dụ cơ bản. Với mục đích riêng của mình, tôi đã biến nó thành UserControl.

<Grid>
  <Grid.Resources>
    <ux:NotEmptyConverter x:Key="NotEmptyConverter" />

    <Style TargetType="{x:Type Control}" x:Key="DefaultStyle">
      <Setter Property="FontSize" Value="20" />
      <Setter Property="Margin" Value="10"/>
      <Setter Property="VerticalAlignment" Value="Center"></Setter>
      <Setter Property="VerticalContentAlignment" Value="Center"></Setter>
    </Style>

    <Style TargetType="{x:Type TextBox}" BasedOn="{StaticResource DefaultStyle}"></Style>

  </Grid.Resources>

  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="Auto"/>
  </Grid.RowDefinitions>
  <TextBox Grid.Row="0" Text="Placeholder Text Is Here" Foreground="DarkGray" />
  <TextBox Grid.Row="0" Name="TextBoxEdit" 
      Text="{Binding Path=FirstName, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}" >
    <TextBox.Style>
      <Style TargetType="{x:Type TextBox}" BasedOn="{StaticResource DefaultStyle}">
        <Style.Triggers>
          <DataTrigger Binding="{Binding Path=FirstName.Length, FallbackValue=0, TargetNullValue=0}" Value="0">
            <Setter Property="Background" Value="Transparent"/>
          </DataTrigger>
          <DataTrigger Binding="{Binding Path=FirstName, FallbackValue=0, TargetNullValue=0, Converter={StaticResource NotEmptyConverter}}" Value="false">
            <Setter Property="Background" Value="White"/>
          </DataTrigger>
        </Style.Triggers>
      </Style>
    </TextBox.Style>
  </TextBox>
</Grid>

Dưới đây là ValueConverter để phát hiện các chuỗi không trống trong DataTrigger.

public class NotEmptyConverter : IValueConverter
{
  public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    var s = value as string;
    return string.IsNullOrEmpty(s);
  }
  public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    return null;
  }
}

0

Bạn có thể giữ một giá trị riêng cho văn bản đã nhập và bạn có thể đặt nó cùng với trường "Văn bản" của hộp văn bản trong các sự kiện "GotF Focus" và "LostF Focus". Khi bạn lấy nét, bạn sẽ muốn xóa hộp văn bản nếu không có giá trị. Và khi bạn mất tiêu điểm, bạn sẽ muốn đặt giá trị "Văn bản" từ hộp văn bản và sau đó đặt lại giá trị "Văn bản" của hộp văn bản thành chỗ giữ nếu nó trống.

private String username = "";

private void usernameTextBox_GotFocus(object sender, RoutedEventArgs e) {
 if (String.IsNullOrEmpty(username)) {
  usernameTextBox.Text = "";
 }
}

private void usernameTextBox_LostFocus(object sender, RoutedEventArgs e) {
 username = usernameTextBox.Text;
 if (String.IsNullOrEmpty(usernameTextBox.Text)) {
  usernameTextBox.Text = "Username";
 }
}

Sau đó, bạn chỉ cần đảm bảo rằng giá trị "Văn bản" của hộp văn bản được khởi tạo thành văn bản giữ chỗ.

<TextBox x:Name="usernameTextBox" Text="Username" GotFocus="usernameTextBox_GotFocus" LostFocus="usernameTextBox_LostFocus" />

Bạn có thể trích xuất thêm điều này vào một lớp mở rộng lớp "TextBox" và sau đó sử dụng lại nó trong dự án của bạn.

namespace UI {
 public class PlaceholderTextBox : TextBox {
  public String Value { get; set; }
  public String PlaceholderText { get; set; }
  public Brush PlaceholderBrush { get; set; }
  private Brush ValuedBrush { get; set; }

  public PlaceholderTextBox() : base() {}

  protected override void OnInitialized(EventArgs e) {
   base.OnInitialized(e);

   ValuedBrush = this.Foreground;

   if (String.IsNullOrEmpty(this.Text)) {
    this.Text = PlaceholderText;
    this.Foreground = PlaceholderBrush;
   }
  }

  protected override void OnGotFocus(System.Windows.RoutedEventArgs e) {
   this.Foreground = ValuedBrush;
   if (String.IsNullOrEmpty(Value)) {
    this.Text = "";
   }

   base.OnGotFocus(e);
  }

  protected override void OnLostFocus(System.Windows.RoutedEventArgs e) {
   Value = this.Text;
   if (String.IsNullOrEmpty(this.Text)) {
    this.Text = PlaceholderText;
    this.Foreground = PlaceholderBrush;
   }

   base.OnLostFocus(e);
  }
 }
}

Và sau đó điều này có thể được thêm vào trực tiếp trong xaml.

<Window x:Class="UI.LoginWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:m="clr-namespace:UI"
    Initialized="Window_Initialized">
  <Grid>
    <m:PlaceholderTextBox x:Name="usernameTextBox" PlaceholderText="Username" PlaceholderBrush="Gray" />
  </Grid>
</Window>

0

Nếu thay vì có khả năng hiển thị của hình mờ phụ thuộc vào trạng thái tiêu điểm của điều khiển, bạn muốn nó phụ thuộc vào việc người dùng đã nhập bất kỳ văn bản nào, bạn có thể cập nhật câu trả lời của John Myczek (từ OnWatermarkChangeddưới lên)

static void OnWatermarkChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e) {
  var textbox = (TextBox)d;
  textbox.Loaded += UpdateWatermark;
  textbox.TextChanged += UpdateWatermark;
}

static void UpdateWatermark(object sender, RoutedEventArgs e) {
  var textbox = (TextBox)sender;
  var layer = AdornerLayer.GetAdornerLayer(textbox);
  if (layer != null) {
    if (textbox.Text == string.Empty) {
      layer.Add(new WatermarkAdorner(textbox, GetWatermark(textbox)));
    } else {
      var adorners = layer.GetAdorners(textbox);
      if (adorners == null) {
        return;
      }

      foreach (var adorner in adorners) {
        if (adorner is WatermarkAdorner) {
          adorner.Visibility = Visibility.Hidden;
          layer.Remove(adorner);
        }
      }
    }
  }
}

Điều này có ý nghĩa hơn nếu hộp văn bản của bạn tự động lấy nét khi hiển thị biểu mẫu hoặc khi cơ sở dữ liệu cho thuộc tính Văn bản.

Ngoài ra, nếu hình mờ của bạn luôn chỉ là một chuỗi và bạn cần kiểu của hình mờ để phù hợp với kiểu của hộp văn bản, thì trong Adorner làm:

contentPresenter = new ContentPresenter {
  Content = new TextBlock {
    Text = (string)watermark,
    Foreground = Control.Foreground,
    Background = Control.Background,
    FontFamily = Control.FontFamily,
    FontSize = Control.FontSize,
    ...
  },
  ...
}

0

Đây là cách tiếp cận của tôi Thật tuyệt vời cho MVVM khi tôi cũng kiểm tra xem hộp Văn bản có tập trung hay không, bạn cũng có thể sử dụng trình kích hoạt thông thường chỉ cho giá trị văn bản, điểm quan trọng là tôi chỉ thay đổi hình ảnh nền khi giá trị thay đổi:

          <TextBox.Style>
            <Style TargetType="TextBox">

              <Style.Triggers>
                <MultiTrigger>
                  <MultiTrigger.Conditions>
                    <Condition Property="IsFocused" Value="True"/>
                    <Condition Property="Text" Value=""/>
                  </MultiTrigger.Conditions>
                  <MultiTrigger.Setters>
                    <Setter Property="Background">
                      <Setter.Value>
                        <ImageBrush ImageSource="/Images/Scan.PNG" Stretch="Uniform" AlignmentX="Left"/>
                      </Setter.Value>
                    </Setter>
                  </MultiTrigger.Setters>
                </MultiTrigger>

              </Style.Triggers>
            </Style>
          </TextBox.Style>
        </TextBox>

0

Tôi quyết định giải quyết điều này thông qua một Hành vi. Nó sử dụng một thuộc Hinttính để xác định văn bản để hiển thị (cũng có thể là một đối tượng, nếu bạn thích) và mộtValue tính để đánh giá thời tiết có thể hiển thị hay không.

Hành vi được khai báo như sau:

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Interactivity;
using System.Windows.Media;

  public class HintBehavior : Behavior<ContentControl>
  {
    public static readonly DependencyProperty HintProperty = DependencyProperty
      .Register("Hint", typeof (string), typeof (HintBehavior)
      //, new FrameworkPropertyMetadata(null, OnHintChanged)
      );

    public string Hint
    {
      get { return (string) GetValue(HintProperty); }
      set { SetValue(HintProperty, value); }
    }

    public static readonly DependencyProperty ValueProperty = DependencyProperty
      .Register("Value", typeof (object), typeof (HintBehavior)
        , new FrameworkPropertyMetadata(null, OnValueChanged));

    private static void OnValueChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
    {
      var visible = e.NewValue == null;
      d.SetValue(VisibilityProperty, visible ? Visibility.Visible : Visibility.Collapsed);
    }

    public object Value
    {
      get { return GetValue(ValueProperty); }
      set { SetValue(ValueProperty, value); }
    }

    public static readonly DependencyProperty VisibilityProperty = DependencyProperty
      .Register("Visibility", typeof (Visibility), typeof (HintBehavior)
        , new FrameworkPropertyMetadata(Visibility.Visible
          //, new PropertyChangedCallback(OnVisibilityChanged)
          ));

    public Visibility Visibility
    {
      get { return (Visibility) GetValue(VisibilityProperty); }
      set { SetValue(VisibilityProperty, value); }
    }

    public static readonly DependencyProperty ForegroundProperty = DependencyProperty
      .Register("Foreground", typeof (Brush), typeof (HintBehavior)
        , new FrameworkPropertyMetadata(new SolidColorBrush(Colors.DarkGray)
          //, new PropertyChangedCallback(OnForegroundChanged)
          ));

    public Brush Foreground
    {
      get { return (Brush) GetValue(ForegroundProperty); }
      set { SetValue(ForegroundProperty, value); }
    }

    public static readonly DependencyProperty MarginProperty = DependencyProperty
      .Register("Margin", typeof (Thickness), typeof (HintBehavior)
        , new FrameworkPropertyMetadata(new Thickness(4, 5, 0, 0)
          //, new PropertyChangedCallback(OnMarginChanged)
          ));

    public Thickness Margin
    {
      get { return (Thickness) GetValue(MarginProperty); }
      set { SetValue(MarginProperty, value); }
    }


    private static ResourceDictionary _hintBehaviorResources;

    public static ResourceDictionary HintBehaviorResources
    {
      get
      {
        if (_hintBehaviorResources == null)
        {
          var res = new ResourceDictionary
          {
            Source = new Uri("/Mayflower.Client.Core;component/Behaviors/HintBehaviorResources.xaml",
              UriKind.RelativeOrAbsolute)
          };
          _hintBehaviorResources = res;
        }
        return _hintBehaviorResources;
      }
    }


    protected override void OnAttached()
    {
      base.OnAttached();
      var t = (ControlTemplate) HintBehaviorResources["HintBehaviorWrapper"];
      AssociatedObject.Template = t;
      AssociatedObject.Loaded += OnLoaded;
    }

    private void OnLoaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      AssociatedObject.Loaded -= OnLoaded;
      var label = (Label) AssociatedObject.Template.FindName("PART_HintLabel", AssociatedObject);
      label.DataContext = this;
      //label.Content = "Hello...";
      label.SetBinding(UIElement.VisibilityProperty, new Binding("Visibility") {Source = this, Mode = BindingMode.OneWay});
      label.SetBinding(ContentControl.ContentProperty, new Binding("Hint") {Source = this, Mode = BindingMode.OneWay});
      label.SetBinding(Control.ForegroundProperty, new Binding("Foreground") {Source = this, Mode = BindingMode.OneWay});
      label.SetBinding(FrameworkElement.MarginProperty, new Binding("Margin") {Source = this, Mode = BindingMode.OneWay});
    }
  }

Nó bao bọc mục tiêu bằng mẫu riêng của nó, thêm vào nhãn:

<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
          xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml">
  <ControlTemplate x:Key="HintBehaviorWrapper" TargetType="{x:Type ContentControl}">
    <Grid>
      <ContentPresenter Content="{TemplateBinding Content}" />
      <Label x:Name="PART_HintLabel" IsHitTestVisible="False" Padding="0" />
    </Grid>
  </ControlTemplate>
</ResourceDictionary>

Để sử dụng nó, chỉ cần thêm nó dưới dạng một hành vi và liên kết các giá trị của bạn (trong trường hợp của tôi, tôi thêm nó vào ControlTemplate, do đó ràng buộc):

<ContentControl>
  <i:Interaction.Behaviors>
    <behaviors:HintBehavior Value="{Binding Property, RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}"
                            Hint="{Binding Hint, RelativeSource={RelativeSource TemplatedParent}}" />
  </i:Interaction.Behaviors>
  <TextBox ... />
</ContentControl>

Tôi rất thích phản hồi nếu đây được coi là một giải pháp sạch. Nó không yêu cầu từ điển tĩnh và do đó không có rò rỉ bộ nhớ.


0

Tôi tìm thấy cách này để làm điều đó một cách rất nhanh chóng và dễ dàng

<ComboBox x:Name="comboBox1" SelectedIndex="0" HorizontalAlignment="Left" Margin="202,43,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="149">
 <ComboBoxItem Visibility="Collapsed">
  <TextBlock Foreground="Gray" FontStyle="Italic">Please select ...</TextBlock>
 </ComboBoxItem>
 <ComboBoxItem Name="cbiFirst1">First Item</ComboBoxItem>
 <ComboBoxItem Name="cbiSecond1">Second Item</ComboBoxItem>
 <ComboBoxItem Name="cbiThird1">third Item</ComboBoxItem>
</ComboBox>

Có lẽ nó có thể giúp cho bất cứ ai cố gắng để làm điều này

Nguồn: http://www.admindiaries.com/displaying-a-please-select-watermark-type-text-in-a-wpf-combobox/


0
namespace PlaceholderForRichTexxBoxInWPF
{
public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
      Application.Current.MainWindow.WindowState = WindowState.Maximized;// maximize window on load

      richTextBox1.GotKeyboardFocus += new KeyboardFocusChangedEventHandler(rtb_GotKeyboardFocus);
      richTextBox1.LostKeyboardFocus += new KeyboardFocusChangedEventHandler(rtb_LostKeyboardFocus);
      richTextBox1.AppendText("Place Holder");
      richTextBox1.Foreground = Brushes.Gray;
    }
 private void rtb_GotKeyboardFocus(object sender, KeyboardFocusChangedEventArgs e)
    {
      if (sender is RichTextBox)
      {
        TextRange textRange = new TextRange(richTextBox1.Document.ContentStart, richTextBox1.Document.ContentEnd); 

        if (textRange.Text.Trim().Equals("Place Holder"))
        {
          ((RichTextBox)sender).Foreground = Brushes.Black;
          richTextBox1.Document.Blocks.Clear();
        }
      }
    }


    private void rtb_LostKeyboardFocus(object sender, KeyboardFocusChangedEventArgs e)
    {
      //Make sure sender is the correct Control.
      if (sender is RichTextBox)
      {
        //If nothing was entered, reset default text.
        TextRange textRange = new TextRange(richTextBox1.Document.ContentStart, richTextBox1.Document.ContentEnd); 

        if (textRange.Text.Trim().Equals(""))
        {
          ((RichTextBox)sender).Foreground = Brushes.Gray;
          ((RichTextBox)sender).AppendText("Place Holder");
        }
      }
    }
}

0
<TextBox Controls:TextBoxHelper.Watermark="Watermark"/>

Thêm mahapps.metro vào dự án của bạn. Thêm hộp văn bản với mã trên vào cửa sổ.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.