Câu hỏi được gắn thẻ «deployment»
6
Quy trình làm việc của WordPress và Git
Tôi biết câu hỏi này đã được hỏi hàng ngàn lần, nhưng tôi thực sự đang cố gắng tìm ra cách tận dụng Git tốt nhất khi làm việc với WordPress. Tôi đã lướt web và đọc hàng tá bài báo, tất cả những điều đó dường như đề cập ...
23 deployment  git 
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.