WordPress

Q & A dành cho nhà phát triển và quản trị viên WordPress

7
Cập nhật cho một plugin riêng?
Nếu tôi viết một plugin riêng, có cách nào để sử dụng cơ chế tự động cập nhật WordPress để cập nhật không? Tôi muốn đóng gói các chức năng, nhưng nó đặc trưng cho 5 blog của riêng tôi, vì vậy nó không phải là một ứng cử viên …
117 plugins  updates 

6
Có thể có được một liên kết trang từ sên của nó?
Có thể lấy permalink của một trang từ sên một mình không? Tôi biết rằng bạn có thể lấy permalink của trang từ ID bằng cách sử dụng get_page_link(): <a href="<?php echo get_page_link(40); ?>">Map</a> Tôi tò mò liệu có cách nào để làm điều tương tự với sên của một …
113 permalinks  pages  slug 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.