Câu hỏi được gắn thẻ «plugin-development»
2
Làm cách nào tôi có thể thêm trường tải lên hình ảnh trực tiếp vào bảng ghi tùy chỉnh?
Tôi đã thêm một trang mới trong "Trang" trong quản trị viên wordpress và thêm một số trường tùy chỉnh. Tôi cũng muốn có thể thêm trường hình ảnh tải lên vào trình chỉnh sửa trang - có cách nào để thực hiện việc này qua trường tùy chỉnh không? ...

8
Cách bao gồm các tệp PHP trong plugin một cách chính xác
Vấn đề của tôi là khi trên tệp plugin chính, tôi có một tệp PHP giống như thế này: include(WP_PLUGIN_URL . '/wordpress-group-buying/ipn/paypal-ipn.php'); // or include_once(WP_PLUGIN_URL . '/wordpress-group-buying/ipn/paypal-ipn.php'); // or require(WP_PLUGIN_URL . '/wordpress-group-buying/ipn/paypal-ipn.php'); // or require_once(WP_PLUGIN_URL . '/wordpress-group-buying/ipn/paypal-ipn.php'); và trên tập tin đó, tôi có một cuộc gọi đến một chức ...


5
Tạo bảng theo kiểu quản trị viên?
Cách tạo trang được đề xuất với bảng, theo kiểu bảng hiển thị bài đăng hoặc người dùng trong khu vực quản trị là gì? Tôi đang mở rộng plugin Cache Images và nó chứa một bảng có tên miền và một số hình ảnh từ tên miền đó. Vì ...

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.