Câu hỏi được gắn thẻ «plugins»
7
Cập nhật cho một plugin riêng?
Nếu tôi viết một plugin riêng, có cách nào để sử dụng cơ chế tự động cập nhật WordPress để cập nhật không? Tôi muốn đóng gói các chức năng, nhưng nó đặc trưng cho 5 blog của riêng tôi, vì vậy nó không phải là một ứng cử viên ...
117 plugins  updates 
9
Truyền tham số cho các hàm lọc và hành động
Là một cách để truyền tham số của riêng tôi cho hàm trong add_filterhoặc add_action. Ví dụ, hãy xem đoạn mã sau: function my_content($content, $my_param) { do something... using $my_param here ... return $content; } add_filter('the_content', 'my_content', 10, 1); Tôi có thể vượt qua tham số của riêng tôi? cái ...
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.