Câu hỏi được gắn thẻ «pluggable»


4
Làm cách nào để tôi gọi wp_get_cản_user () trong một plugin khi các plugin được tải trước pluggable.php?
Kết quả hiện tại là "Lỗi nghiêm trọng của PHP: Gọi hàm không xác định wp_get_cản_user ()" có nghĩa, nhưng không có ích. Tôi cần sử dụng $ current_user. Đây là mã tôi đang sử dụng: $wp->init(); do_action( 'init' ); // Check site status $file='http://xxxxxxxx.com/wp-admin/wp_includes/pluggable.php'; if ( is_multisite() ) { ...


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.