Câu hỏi được gắn thẻ «custom-post-types»

Các loại bài đăng tùy chỉnh mở rộng WordPress để hỗ trợ nội dung bổ sung.2
Cách tạo cấu trúc permalink với các nguyên tắc phân loại tùy chỉnh và các loại bài đăng tùy chỉnh như tên cơ sở / thuế cha mẹ / thuế trẻ em / tùy chỉnh sau loại tên
Tôi đã kết hợp trang web này và google để tìm câu trả lời và tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Về cơ bản tôi muốn làm chính xác những gì bài đăng này yêu cầu, nhưng tôi cần một phân loại phân cấp. Câu trả lời được đưa ra ...10
Xóa sên khỏi URL bài đăng loại tùy chỉnh
Dường như tất cả các tài nguyên web dựa trên chủ đề loại bỏ một loại sên bài tùy chỉnh tức là yourdomain.com/CPT-SLUG/post-name Hiện nay các giải pháp rất lỗi thời thường tham khảo các bản cài đặt WP phiên bản 3.5. Một phổ biến là: 'rewrite' => array( 'slug' ...

7
Làm cách nào để tắt chế độ xem đơn cho loại bài đăng tùy chỉnh?
Tôi đã tạo một loại bài tùy chỉnh: register_post_type('sample_post_type',array( 'labels' => array( 'name' => _x('Sample Posts', 'post type general name'), 'singular_name' => _x('Sample Post', 'post type singular name') ), 'public' => true, 'show_in_nav_menus' => false, 'exclude_from_search' => true )); Làm thế nào tôi có thể vô hiệu hóa chế độ ...

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.