Câu hỏi được gắn thẻ «wp-query»
1
WP_Query - Sắp xếp kết quả theo giá trị meta
Tôi đã kiểm tra xung quanh và chưa thấy câu trả lời nào hoạt động. Tôi có WP_Query với các lý lẽ sau: $args = array( 'post_status' => 'publish', 'post_type' => 'listing', 'meta_key' => 'client_feedback_score', 'orderby' => 'client_feedback_score', 'order' => 'DESC' ); $query = new WP_Query($args); Tôi muốn sắp xếp ...


1
WP_Query chỉ bằng id?
Trong codex cho WP_Querytôi thấy bạn có thể truy vấn theo page_id=7trang hoặc theo p=7bài viết. Có cách nào để có được một bài đăng của bất kỳ loại bài đăng nào bằng ID không? Như id=7thế sẽ có được nó cho dù đó là một trang, bài đăng hoặc ...
45 wp-query 

5
WP_Query với bài post_title THÍCH 'cái gì đó%'
Tôi cần phải làm WP_Queryvới một LIKEtrên post_title. Tôi bắt đầu với điều này thường xuyên WP_Query: $wp_query = new WP_Query( array ( 'post_type' => 'wp_exposants', 'posts_per_page' => '1', 'post_status' => 'publish', 'orderby' => 'title', 'order' => 'ASC', 'paged' => $paged ) ); Nhưng những gì tôi thực sự muốn ...
44 wp-query  sql 
2
Meta_query so sánh giải thích toán tử
Tôi nhận thấy rằng có rất nhiều toán tử có thể được sử dụng để so sánh trong meta_query. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn tôi nên sử dụng toán tử nào, nó hơi khó hiểu như thế nào =và LIKEtoán tử. Tôi muốn biết chính xác ý nghĩa của ...

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.