Câu hỏi được gắn thẻ «wp-query»

"Truy vấn wp" mơ hồ đề cập đến một trong hai điều. 1) WP_Query là một lớp có nguồn gốc từ WordPress, cho phép người dùng truy vấn cơ sở dữ liệu bài đăng bằng một số tiêu chí. 2) $ wp_query là biến toàn cục chứa đối tượng truy vấn chính được WordPress chuẩn bị dựa trên một yêu cầu nhất định.
1
WP_Query - Sắp xếp kết quả theo giá trị meta
Tôi đã kiểm tra xung quanh và chưa thấy câu trả lời nào hoạt động. Tôi có WP_Query với các lý lẽ sau: $args = array( 'post_status' => 'publish', 'post_type' => 'listing', 'meta_key' => 'client_feedback_score', 'orderby' => 'client_feedback_score', 'order' => 'DESC' ); $query = new WP_Query($args); Tôi muốn sắp xếp ...


1
WP_Query chỉ bằng id?
Trong codex cho WP_Querytôi thấy bạn có thể truy vấn theo page_id=7trang hoặc theo p=7bài viết. Có cách nào để có được một bài đăng của bất kỳ loại bài đăng nào bằng ID không? Như id=7thế sẽ có được nó cho dù đó là một trang, bài đăng hoặc ...
45 wp-query 

5
WP_Query với bài post_title THÍCH 'cái gì đó%'
Tôi cần phải làm WP_Queryvới một LIKEtrên post_title. Tôi bắt đầu với điều này thường xuyên WP_Query: $wp_query = new WP_Query( array ( 'post_type' => 'wp_exposants', 'posts_per_page' => '1', 'post_status' => 'publish', 'orderby' => 'title', 'order' => 'ASC', 'paged' => $paged ) ); Nhưng những gì tôi thực sự muốn ...
44 wp-query  sql 
2
Meta_query so sánh giải thích toán tử
Tôi nhận thấy rằng có rất nhiều toán tử có thể được sử dụng để so sánh trong meta_query. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn tôi nên sử dụng toán tử nào, nó hơi khó hiểu như thế nào =và LIKEtoán tử. Tôi muốn biết chính xác ý nghĩa của ...

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.