Câu hỏi được gắn thẻ «query-posts»6
Post_per_page không giới hạn
Tôi muốn trả lại TẤT CẢ bài viết với query_posts. Tôi đã cố gắng thiết lập posts_per_pagemột số thực sự cao, nhưng query_postskỳ dị và không trả lại bất kỳ bài viết nào. Cách chính xác để truy vấn bài viết mà không có giới hạn là gì? $args = ...
3
Nhận id bài đăng từ WP_Query?
Có cách nào để tôi có thể truy xuất một mảng các id bài được truy vấn từ các mục sau: $latest = new WP_Query( array ( 'orderby' => 'rand', 'posts_per_page' => 3 )); if ( $latest -> have_posts() ) : while ( $latest -> have_posts() ) : $latest -> ...


Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.