Câu hỏi được gắn thẻ «loop»
2
Đếm các bài đăng của vòng lặp Wordpress tùy chỉnh (WP_Query)?
Tôi đã thử tìm hiểu điều này: <?php $count = count($custom_posts); ?> <h2><?php echo $count; ?></h2> ở cuối vòng lặp: <?php if ( bbp_get_forum_title() == 'Test Forum 1' ) : ?> <?php $custom_posts = new WP_Query(); ?> <?php $custom_posts->query('post_type=blocks&location=Business and Finance&order=DESC'); ?> <?php while ($custom_posts->have_posts()) : $custom_posts->the_post(); ?> <div class="ad"> ...
41 loop 3
if (is_home () &&! is_front_page ())
Tôi thấy đoạn mã sau rất nhiều trong các tệp index.php. Tôi hiểu rằng is_front_page()trả về true khi xem Trang trước của Trang (cho dù hiển thị chỉ mục bài đăng trên blog hoặc trang tĩnh), trong khi is_home()trả về đúng khi xem Chỉ mục Bài đăng trên Blog (cho ...
23 loop  themes  templates 

3
Chia nội dung và thư viện
Có cách nào để phân chia nội dung bài đăng và bộ sưu tập mã ngắn. Tôi muốn hiển thị thư viện bên ngoài nội dung thông thường của mình cho dù nó được đặt ở đâu và như thế nào. Tôi có thể sử dụng điều này để có ...
1
Chúng ta có nên tin tưởng bài toàn cầu?
@toscho để lại một bình luận cho câu trả lời này khiến tôi phải suy nghĩ lại. Chúng ta nên có bao nhiêu niềm tin trong phạm vi toàn cầu, đặc biệt liên quan đến bài đăng trên toàn cầu như thế $postnào? Vậy thì sao? Biến toàn cục có ...
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.