Câu hỏi được gắn thẻ «loop»
2
Đếm các bài đăng của vòng lặp Wordpress tùy chỉnh (WP_Query)?
Tôi đã thử tìm hiểu điều này: <?php $count = count($custom_posts); ?> <h2><?php echo $count; ?></h2> ở cuối vòng lặp: <?php if ( bbp_get_forum_title() == 'Test Forum 1' ) : ?> <?php $custom_posts = new WP_Query(); ?> <?php $custom_posts->query('post_type=blocks&location=Business and Finance&order=DESC'); ?> <?php while ($custom_posts->have_posts()) : $custom_posts->the_post(); ?> <div class="ad"> ...
41 loop 3
Chia nội dung và thư viện
Có cách nào để phân chia nội dung bài đăng và bộ sưu tập mã ngắn. Tôi muốn hiển thị thư viện bên ngoài nội dung thông thường của mình cho dù nó được đặt ở đâu và như thế nào. Tôi có thể sử dụng điều này để có ...
1
Chúng ta có nên tin tưởng bài toàn cầu?
@toscho để lại một bình luận cho câu trả lời này khiến tôi phải suy nghĩ lại. Chúng ta nên có bao nhiêu niềm tin trong phạm vi toàn cầu, đặc biệt liên quan đến bài đăng trên toàn cầu như thế $postnào? Vậy thì sao? Biến toàn cục có ...

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.