Câu hỏi được gắn thẻ «permalinks»

6
Có thể có được một liên kết trang từ sên của nó?
Có thể lấy permalink của một trang từ sên một mình không? Tôi biết rằng bạn có thể lấy permalink của trang từ ID bằng cách sử dụng get_page_link(): <a href="<?php echo get_page_link(40); ?>">Map</a> Tôi tò mò liệu có cách nào để làm điều tương tự với sên của một ...
113 permalinks  pages  slug 


1
Cần trợ giúp với add_rewrite_rule
GIẢI PHÁP Tôi đã đi với Bản cập nhật 3 và đã làm cho nó hoạt động. Điều tôi đã hiểu lầm là tôi tin rằng một quy tắc viết lại sẽ thay đổi designers/?designer=some-designer&bid=9thành /designers/some-designer. Nhưng tất nhiên đó là cách khác. Tôi đã thực hiện một số nghiên ...


2
Cách tạo cấu trúc permalink với các nguyên tắc phân loại tùy chỉnh và các loại bài đăng tùy chỉnh như tên cơ sở / thuế cha mẹ / thuế trẻ em / tùy chỉnh sau loại tên
Tôi đã kết hợp trang web này và google để tìm câu trả lời và tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Về cơ bản tôi muốn làm chính xác những gì bài đăng này yêu cầu, nhưng tôi cần một phân loại phân cấp. Câu trả lời được đưa ra ...


9
Loại bỏ sên phân loại từ một permalink phân loại phân cấp tùy chỉnh
Tôi đã tạo một phân loại 'diễn đàn', sử dụng các quy tắc sau: register_taxonomy( 'forum', array('topic'), array( 'public' => true, 'name' => _a('Forums'), 'singular_name' => _a('Forum'), 'show_ui' => true, 'show_in_nav_menus' => true, 'hierarchical' => true, 'labels' => array( 'name' => _a('Forums'), 'singular_name' => _a('Forum'), 'search_items' => _a('Search Forums'), 'popular_items' ...
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.