Câu hỏi được gắn thẻ «pages»

6
Có thể có được một liên kết trang từ sên của nó?
Có thể lấy permalink của một trang từ sên một mình không? Tôi biết rằng bạn có thể lấy permalink của trang từ ID bằng cách sử dụng get_page_link(): <a href="<?php echo get_page_link(40); ?>">Map</a> Tôi tò mò liệu có cách nào để làm điều tương tự với sên của một ...
113 permalinks  pages  slug 6
Gửi liên kết đặt lại mật khẩu theo chương trình
Tôi có trang được tạo thủ công này: $user_login = sanitize_text_field( $_GET['user_login'] ); if ( username_exists( $user_login ) || email_exists($user_login) ) { ?> <!--Everything has been validated, proceed ....--> <!DOCTYPE HTML> <html lang="en-US"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script type="text/javascript"> function submit() { var f = document.getElementById('lostpasswordform'); f.onclick = function () ...
33 php  pages  password 

10
Mẫu liên hệ trên các trang web WordPress?
Làm thế nào để một người đi về việc xây dựng một trang trong wordpress có chứa một biểu mẫu liên hệ có đầy đủ các trường, hộp, đầu vào, vv hoàn toàn được xác định bởi tác giả của trang web. Có vẻ kỳ lạ là wordpress hiện thiếu ...
29 pages  contact  forms 


Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.