Câu hỏi được gắn thẻ «cms»

1
Bất kỳ cách nào để tạo bài đăng kế thừa tài sản / phân loại thông qua một phân loại duy nhất được chỉ định
Tôi muốn có một bảng "dữ liệu" trung tâm thường xuyên được rút ra cho các loại bài đăng được gửi. Hãy nói rằng tôi đã có một trang web đánh giá phim, nhưng cũng muốn cho phép mọi người đăng thông tin khác, như Trivia hoặc một số như ...
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.