Câu hỏi được gắn thẻ «updates»

7
Cập nhật cho một plugin riêng?
Nếu tôi viết một plugin riêng, có cách nào để sử dụng cơ chế tự động cập nhật WordPress để cập nhật không? Tôi muốn đóng gói các chức năng, nhưng nó đặc trưng cho 5 blog của riêng tôi, vì vậy nó không phải là một ứng cử viên ...
117 plugins  updates 

5
Loại bỏ cập nhật khác hiện đang được tiến hành
Tôi đã cố cập nhật lõi wordpress của mình lên 4.5.1 nhưng hệ thống của tôi bị thiếu một số quyền và bây giờ sau khi cấp quyền chính xác, tôi không thể thoát khỏi thông báo đó và tôi không thể nâng cấp. Đã cố gắng tìm kiếm một ...
77 updates 
6
để thực hiện các hành động wordpress được yêu cầu cần truy cập vào máy chủ web của bạn. vui lòng nhập ftp của bạn
Tôi đang theo dõi Quyền thay đổi tệp «Codex WordPress , nhưng khi tôi cố gắng cập nhật và / hoặc cài đặt pluginvà / hoặc themethông qua wp-admin, tôi sẽ nhận được: Để thực hiện hành động được yêu cầu, WordPress cần truy cập vào máy chủ web của ...
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.